Pravidlá súťaže:

  1. Organizátorom súťaže je spoločnosť Mountfield SK, s.r.o. so sídlom Červenej armády 1, 036 01 Martin, IČO: 36 377 147 (ďalej len “Organizátor”).
  2. Účastníkom súťaže sa môže stať len fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase konania súťaže odpovie na súťažnú otázku.
  3. Do súťaže budú zaradení len tí účastníci, ktorí splnia všetky jej podmienky a pravidlá. Osoba nespĺňajúca podmienky účasti v súťaži alebo konajúca v rozpore s pravidlami súťaže bude zo súťaže vylúčená.
  4. Každá fyzická osoba sa môže súťaže zúčastniť len raz a vyhrať tak maximálne jednu výhru.
  5. Výherca súťaže je určený pomocou elektronického žrebovania zo všetkých správnych odpovedí.
  6. Výherca bude do 7 pracovných dní od ukončenia súťaže Organizátorom kontaktovaný ohľadom odovzdania výhry. Výhra je odovzdávaná na predajni Organizátora najbližšej trvalému bydlisku výhercu, ak nie je dohodnuté inak. Výherca súhlasí so zverejnením svojho mena, priezviska a miesta bydliska na internetových stránkach Organizátora.
  7. Účasť v súťaži ani výhru nemožno akokoľvek vymáhať.
  8. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj ​​súhlas s podmienkami a pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať. Ďalej potom udeľuje Organizátorovi súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov.
  9. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť či upraviť pravidlá súťaže či súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodu a náhrady.
  10. Zamestnanci Organizátora sú zo súťaže vylúčení.