Reklamačný poriadok

20. 9. 2023

Mountfield SK, s.r.o., so sídlom Kollárova 85, 036 01 Martin, IČO: 36377147, IČ DPH: SK2020119002, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina v odd. Sro, vl. č. 10844/L (ďalej len „predávajúci“), vydáva s účinnosťou od 20. 9. 2023 tento Reklamačný poriadok:

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok predávajúceho. Reklamačný poriadok upravuje postup pri reklamácii tovaru zakúpeného v internetovom obchode (e-shope) predávajúceho (ďalej len „tovar“ alebo „výrobok“).
 2. Definície pojmov uvedené v tomto Reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami uvedenými v Obchodných podmienkach. Ak tento Reklamačný poriadok nejaký pojem nedefinuje, použije sa definícia pojmu uvedená v Obchodných podmienkach. Pojmy neuvedené v tomto Reklamačnom poriadku ani Obchodných podmienkach majú význam podľa platnej právnej úpravy Slovenskej republiky.
 3. Kupujúci by sa mal vo vlastnom záujme zoznámiť s týmto Reklamačným poriadkom ešte pred objednaním tovaru.

II. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

 1. Predávajúci poskytuje na predávaný tovar záruku (ďalej tiež „záručná doba“), ktorej dĺžka je buď 2 roky (základná zákonná záruka), alebo 3 roky a viac (predĺžená záruka). Poskytovaná záručná doba je vždy uvedená na predajnom doklade alebo v záručnom liste.
 2. Záruka podľa týchto podmienok sa tiež vzťahuje na výrobok, ku ktorému je vydávané záručné vyhlásenie výrobcu výrobku, pričom v tomto prípade sa záruka riadi pravidlami uvedenými v týchto záručných podmienkach a tými ustanoveniami záručného vyhlásenia výrobcu, ktoré poskytujú kupujúcemu dlhšiu záručnú dobu alebo práva nad rámec záruky podľa týchto podmienok.
 3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia výrobku.
 4. Prvé dva roky trvania predĺženej záruky majú charakter zákonnej záruky. Po uplynutí prvých dvoch rokov (po uplynutí zákonnej záruky) má ďalšie trvanie predĺženej záruky už charakter zmluvnej záruky poskytnutej nad rámec zákona. V priebehu prvých dvoch rokov trvania predĺženej záruky sa práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho riadia zákonom a týmito podmienkami. Po uplynutí prvých dvoch rokov predĺženej záruky (po uplynutí zákonnej záruky) sa práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho riadia výlučne týmito podmienkami a reklamačným poriadkom predávajúceho
 5. V prípade použitia výrobku pre podnikateľské alebo iné obchodné účely je záručná doba vždy 2 roky.
 6. Na výrobky s vyznačenou dobou použitia (výrobky so stanovenou dobou použiteľnosti) sa poskytuje záruka v dĺžke doby na použitie vyznačenej na výrobku.
 7. Záruka sa vzťahuje na vady, ktoré má výrobok pri prevzatí a ďalej na preukázateľné výrobné vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe a na ktoré sa vzťahuje záruka.
 8. V prípade uznanej reklamácie sa do záručnej doby nepočíta doba uplynutá odo dňa uplatnenia práva zo záruky až do dňa, kedy kupujúci po skončení opravy bol povinný si výrobok prevziať.
 9. Kupujúci je povinný sa pri používaní výrobku riadiť pravidlami obsiahnutými v priloženom návode a pravidlami všeobecne známymi.
 10. Kupujúci je povinný prekontrolovať technický stav výrobku a stav prevádzkových náplní pred každým použitím výrobku. V prípade elektrických spotrebičov je povinný použiť napájacie napätie, ktoré zodpovedá hodnotám uvedeným na štítku elektrického spotrebiča (výrobku).
 11. Pri výrobkoch, pri ktorých je to vyznačené v záručnom liste, je platnosť predĺženej záruky podmienená pravidelnými posezónnymi prehliadkami alebo odbornou montážou.
 12. Podmienkou uznania reklamovanej vady vždy je, aby kupujúci v dobe trvania záruky a bez odkladu po zistení vady začal reklamačné konanie a vytkol vadu, ktorú na výrobku našiel, označil chybné vlastnosti alebo popísal prejavy vady, odovzdal výrobok s vytknutou vadou predávajúcemu (ak to povaha výrobku umožňuje), pokiaľ nie je v záručnom liste uvedené inak, a súčasne oznámil, aký spôsob odstránenia vady požaduje. K uznaniu reklamovanej vady nedôjde, pokiaľ sa používaním výrobku po výskyte reklamovanej vady jeho stav zmenil natoľko, že bude obtiažne alebo nemožné reklamovanú vadu posúdiť.
 13. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli po prevzatí tovaru kupujúcim v dôsledku neodborného zásahu, nepovolených konštrukčných zmien alebo opravy vykonanej neoprávnenou osobou alebo v súvislosti s týmito skutočnosťami.
 14. Kupujúci je povinný pre účinné začatie reklamačného konania predložiť s reklamovaným výrobkom (ak to povaha výrobku umožňuje) záručný list alebo doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom preukázať, že vadný výrobok bol u predávajúceho zakúpený a reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe; po uplynutí dvoch rokov záruky (po uplynutí zákonnej záruky) je kupujúci povinný predložiť s reklamovaným výrobkom záručný list.
 15. Miestom uplatnenia reklamácie je ktorákoľvek predajňa z predajnej siete Mountfield, pokiaľ nie je v záručnom liste uvedené inak. Oprávnenou osobou na posúdenie reklamácie je vedúci predajne, alebo ním poverený pracovník. Dopravu reklamovaného výrobku zabezpečuje kupujúci.
 16. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bola poskytnutá zľava, alebo na ktoré bol kupujúci pri predaji upozornený.
 17. Za vadu, na ktorú sa vzťahuje záruka, nie je možné považovať zmenu výrobku alebo jeho vlastností, ktoré vznikli v dôsledku nerešpektovania návodu na použitie, v dôsledku prepravy a manipulácie kupujúcim, v dôsledku nesprávneho používania alebo neodborného zásahu, dôsledku zavineného poškodenia kupujúcim alebo treťou osobou, v dôsledku prirodzených zmien materiálov alebo pôsobením vonkajších vplyvov (napr. oxidácia, korózia, opotrebovanie náterov, zmena farebného odtieňa plastových materiálov, a pod.), v dôsledku živelnej pohromy alebo iných vplyvov (napr. poruchou v elektrickej sieti).
 18. Dĺžku trvania záruky si nemožno zamieňať so životnosťou výrobku, t.j. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a údržbe môže výrobok vzhľadom na svoje vlastnosti, účel použitia a primeranej intenzite jeho používania vydržať.
 19. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie výrobku, alebo jeho súčiastok (viďte vysvetlenie niektorých pojmov).
 20. Ak dôjde v dobe trvania zákonnej záruky k výmene súčiastky alebo výmene celého výrobku za výrobok nový, bude na vymenenú súčiastku alebo na nový výrobok plynúť nová dvojročná záruka. Ak bola pri predaji na výrobok poskytnutá predĺžená záruka a jej neuplynutá časť je v dobe uplatnenia reklamácie dlhšia ako nová dvojročná záruka, bude sa na nový výrobok vzťahovať záruka v dĺžke trvania neuplynutej časti pôvodnej predĺženej záruky. Ak dôjde k výmene súčiastky alebo výmene celého výrobku až v dobe po uplynutí zákonnej záruky (teda v treťom a ďalších rokoch predĺženej záruky), bude na vymenenú súčiastku alebo na nový výrobok len dobiehať neuplynutá časť pôvodnej predĺženej záruky. V prípade použitia výrobku pre podnikateľské alebo iné obchodné účely bude u vymenenej súčiastky alebo vymeneného nového výrobku vždy len dobiehať neuplynutá časť pôvodne poskytnutej záruky.
 21. Tieto záručné podmienky sa vzťahujú aj na samostatný predaj jednotlivých súčiastok, pričom záručná doba je 2 roky. Za súčiastku sa považuje predovšetkým vymeniteľná časť výrobku, ktorá plní svoju funkciu až po zabudovaní do výrobku.
 22. V prípade, že sa v priebehu zákonnej záručnej doby vyskytne u výrobku vada, ktorú je možné odstrániť, má kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu. Namiesto odstránenia vady opravou môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ale len ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Ak to predávajúci uzná za vhodné a ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti, predávajúci môže namiesto odstránenia vady opravou vždy vymeniť vadnú vec za vec bezvadnú. V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť výrobok riadne používaný, má kupujúci právo na výmenu výrobku alebo právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má kupujúci i v prípade, ak nemôže tovar riadne užívať pre opätovné vyskytnutie vady po oprave (t.j. ak sa po oprave rovnaká vada, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát) alebo pre naraz sa vyskytujúci väčší počet vád (najmenej 3 vady). Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo len na primeranú zľavu z ceny výrobku. V prípade uznanej reklamácie uplatnenej v rámci zákonnej záruky má kupujúci právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie.
 23. V prípade začatia reklamačného konania po uplynutí dvoch rokov záruky (po uplynutí zákonnej záruky) rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie vždy predávajúci.
 24. Nároky zo záruky zanikajú za podmienok uvedených v zákone, prípadne nesplnením niektorej z vyššie uvedených záručných podmienok predĺženej záruky.

III. REKLAMÁCIE

 1. Kupujúci by mal vo vlastnom záujme pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, poškodenie obalu) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, mal by vo vlastnom záujme spísať s dopravcom protokol o poškodení zásielky a tento bez zbytočného odkladu poslať na e-mailovú adresu predávajúceho: eshop@mountfield.sk alebo poštou na kontaktnú adresu predávajúceho.
 2. Reklamáciu je možné uplatniť e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu predávajúceho eshop@mountfield.sk alebo osobne v ktorejkoľvek predajni predávajúceho. Zoznam predajní je uvedený na internetovej adrese: http://www.mountfield.sk/predajne. Dopravu reklamovaného výrobku k predávajúcemu a späť zaisťuje kupujúci, ak to umožňuje povaha výrobku a ak predávajúci a kupujúci nedohodnú iným spôsobom. Ak kupujúci uplatní reklamáciu u predávajúceho e-mailom, je nutné, aby bez zbytočného odkladu po tomto uplatnení odovzdal reklamovaný výrobok v ktorejkoľvek predajni predávajúceho alebo zaslal predávajúcemu poštou.
 3. Ak kupujúci uplatní reklamáciu a vytkne tak predávajúcemu vady na výrobku, spíše o tom predávajúci zápis, ktorý obsahuje dátum začatia reklamačného konania, špecifikáciu výrobku, označenie chybnej vlastnosti, spôsob vybavenia reklamácie požadovaný kupujúcim, termín vybavenia reklamácie.
 4. Reklamačné konanie musí byť ukončené do 30 dní odo dňa jeho začatia (uplatnenia reklamácie), a to vrátane odstránenia vady, reklamácia ktorej bola uznaná, písomnej výzvy na prevzatie plnenia alebo písomného odôvodneného zamietnutia reklamácie. Reklamačné konanie musí byť ukončené vydaním rozhodnutia o reklamácii, v ktorom bude dátum a spôsob vybavenia reklamácie, potvrdenie o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutej reklamácie. Kupujúci by sa vo vlastnom záujme mal u predávajúceho informovať o priebehu reklamačného konania. V prípade zamietnutej reklamácie vydá predávajúci kupujúcemu súčasne s rozhodnutím o reklamácii odborné posúdenie. Pokiaľ predávajúci nie je osobou oprávnenou výrobcom na vykonávanie záručných opráv, tak v prípade zamietnutej reklamácie uplatnenej po uplynutí 12 mesiacov od kúpy výrobku bude súčasťou rozhodnutia o zamietnutí reklamácie informácia o tom, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie.

IV. Zodpovednosť za vady a reklamácie matracov

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady matraca v rozsahu a za podmienok uvedených v čl. II. tohto reklamačného poriadku a reklamáciu matraca prijíma a vybavuje v súladu s čl. III tohto reklamačného poriadku, avšak s týmito odchýlkami:
 1. Osobou určenou na prijímanie a vybavovanie reklamácií matracov predávaných predávajúcim je spoločnosť Hilding Anders Česká republika a.s., Branská 329, 514 01 Jilemnice, ČR, IČO: 26173212. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu matraca telefonicky na tel. č. +420 736 752 320 nebo +420 734 523 372, alebo e-mailovou správou zaslanou na reklamace.cz@hildinganders.com.
 2. Kupujúci je povinný poskytnúť osobe určenej na prijímanie a vybavovanie reklamácií matracov súčinnosť potrebnú na preskúmanie vytknutej vady, najmä preukázať jej kúpu matraca u predávajúceho, poslať určenej osobe na jej žiadosť fotodokumentáciu vady matraca a umožniť určenej osobe prístup k matracu, prípadne jeho odvoz do servisného strediska určenej osoby na účely preskúmania vady a vybavenia reklamácie. Matrac musí byť odovzdaný k preskúmaniu vady hygienicky nezávadný.
 3. Kupujúci berie na vedomie, že za vady matracov sa nepovažujú zmeny farby materiálov spôsobené vonkajšími vplyvmi, vytvorenie žmolkov na poťahu matraca v dôsledky používania nedoporučeného posteľných povlakov a prestieradiel, čiastočné zmäknutie použitých materiálov matraca (bežný prepad matraca je do 15% pôvodnej výšky matraca) alebo iné bežné opotrebovanie. Vadou matracov tiež nie sú rozdiely v rozmeroch v rámci predávajúcim deklarovanej tolerancie (šírka a dĺžka +/- 20 mm, výška +/- 10 mm).
 4. Kupujúci berie na vedomie, že matrace sú tovarom predávaným výhradne cez internetový obchod predávajúceho a predajne a servisy predávajúceho nie sú určené ani technicky vybavené na prijímanie reklamácií matracov.
 5. Na uplatnenie reklamácie matraca môžete použiť reklamačný protokol dostupný TU. Pomôžete tým zrýchliť prijatie a vybavenie Vašej reklamácie.

V. VYSVETLENIE NIEKTORÝCH POJMOV
 1. Dňom prevzatia výrobku sa rozumie deň, v ktorom kupujúci prevezme tovar od predávajúceho alebo prepravcu v mieste určenia.
 2. Použitím na podnikateľské účely sa rozumie zárobkové používanie výrobku za účelom dosiahnutia zisku.
 3. Inými obchodnými účelmi sa rozumie používanie výrobku spôsobom obdobným používaniu výrobku pri vykonávaní podnikateľskej činnosti, napr. prevádzkovanie mestskými alebo obecnými úradmi, školskými zariadeniami či športovými klubmi. Dôvodom užívania výrobku pre iné obchodné účely nemusí byť dosiahnutie zisku.
 4. Odbornú montáž, pokiaľ je predpísaná, môže vykonať len firma, alebo osoba s príslušným živnostenským oprávnením. Pri uplatnení reklamácie po uplynutí zákonnej záruky môže byť požadované predloženie dokladu o vykonaní tejto montáže.
 5. Posezónnou prehliadkou sa rozumie bezplatná kontrola výrobku odborným servisom Mountfield v rozsahu predpísaných úkonov. Prehliadky sú vykonávané každoročne v čase od 1. 10. do 31. 1. nasledujúceho roka. Po dohode so servisom predajne je možné vykonať posezónnu prehliadku aj mimo uvedené obdobie (napr. u snehových fréz po zime).Výsledkom posezónnej prehliadky je celkové posúdenie technického stavu výrobku s odporučením na vykonanie údržby či opravy výrobku tak, aby bola zachovaná jeho bezpečnosť a prevádzkyschopnosť. Zabezpečenie dopravy na posezónnu prehliadku, ako aj údržba alebo oprava výrobku po prehliadke je platenou službou.
 6. Bežným opotrebovaním výrobku alebo jeho dielov sa rozumie opotrebovanie predovšetkým:
 • žacích a rezných nástrojov (kosiacich a drviacich nožov, žabiek, rezných kotúčov, žacích strún, pílových reťazí, strižných líšt záhradných a plotových nožníc a pod.);
 • nosných súčastí žacích a rezných nástrojov (unášačov a skrutiek nožov rotačných kosačiek, vyžínacích hláv, unášačov a krytiek motorových kôs, bubnov bubnových kosačiek, unášačov a vodítok lištových kosačiek, líšt reťazových píl);
 • pracovných častí strojov alebo príslušenstva (závitoviek a škrabiek snehových fréz, turbín fukárov, vysávačov a čerpadiel, plunžerov tlakových umývačiek, pružín vyhrabávačov, hviezdic (tŕňov) prevzdušňovačov, kief a metiel zberačov, metiel rotavátorov a kultivátorov, nožov plečiek, hrotov brán a pod.);
 • ochranných prvkov (zachytávačov reťazí, bezpečnostných krytov, štítov);
 • súčastí klzných a valivých uložení (ložísk, puzdier a pod.);
 • súčastí klinových a reťazových prevodov (klinových remeňov, reťazí a pod.);
 • pracovných častí brzdových a spojkových systémov (obložení a pod.);
 • vzduchových, palivových a olejových filtrov a filtračných médií bazénových filtrácií;
 • gumových súčastí palivových a olejových vedení (membrán, hadičiek a pod.);
 • tesniacich prvkov z gumy a ďalších materiálov;
 • zapaľovacích elektród, šamotov a izolačných (tesniacích) prvkov kachlí a kotlov;
 • membrán a pätiek bazénových vysávačov;
 • fólií a plachiet pre bazény;
 • bazénových hadíc;
 • pojazdových koliesok a pneumatík;
 • akumulátorov;
 • zapaľovacích sviečok;
 • žiaroviek, poistiek, uhlíkov elektromotorov.

Vi. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento reklamačný poriadok internetového obchodu (e-shopu) predávajúceho ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov internetového obchodu (e-shopu) predávajúceho a je k dispozícii vo všetkých predajniach predávajúceho a na www.mountfield.sk.