Menu Zatvoriť
043 / 413 38 31 (volajte Po-Pi 9-18 a počas víkendov 9-17)
Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK INTERNETOVÉHO OBCHODU (E-SHOPU) MOUNTFIELD SK, s.r.o.

7. 12. 2020

Mountfield SK, s.r.o., so sídlom Kollárova 85, 036 01 Martin, IČO: 36377147, IČ DPH: SK2020119002, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina v odd. Sro, vl. č. 10844/L (ďalej len „predávajúci“), vydáva s účinnosťou od 1.11.2017 tento Reklamačný poriadok:

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok predávajúceho. Reklamačný poriadok upravuje postup pri reklamácii tovaru zakúpeného v internetovom obchode (e-shope) predávajúceho (ďalej len „tovar“ alebo „výrobok“).

 2. Definície pojmov uvedené v tomto Reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami uvedenými v Obchodných podmienkach. Ak tento Reklamačný poriadok nejaký pojem nedefinuje, použije sa definícia pojmu uvedená v Obchodných podmienkach. Pojmy neuvedené v tomto Reklamačnom poriadku ani Obchodných podmienkach majú význam podľa platnej právnej úpravy Slovenskej republiky.

 3. Kupujúci by sa mal vo vlastnom záujme zoznámiť s týmto Reklamačným poriadkom ešte pred objednaním tovaru.

II. ZÁRUČNÉ VYHLÁSENIE

 1. Spoločnosť Mountfield SK, s. r. o., poskytuje na predávaný tovar záruku (ďalej tiež „záručná doba“), ktorej dĺžka je buď:

  2 roky (základná), alebo
  3 roky, prípadne 7 rokov (predĺžená).
  Poskytovaná záručná doba je vždy uvedená na predajnom doklade alebo v záručnom liste. Záruka sa tiež vzťahuje na výrobok, ku ktorému je vydávaný záručný list výrobcu s inou záručnou dobou, a to za podmienok uvedených v takomto záručnom liste a zároveň za podmienok tohto záručného vyhlásenia. Ak výrobca poskytuje na výrobok záručnú dobu dlhšiu, než ako je vyššie uvedené, platí táto dlhšia doba záruky. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia výrobku. Predĺžená záruka trvá len pri dodržaní nižšie uvedených podmienok.
  V prípade použitia výrobku pre podnikateľské alebo iné obchodné účely je záručná doba vždy 2 roky.
  Na výrobky s vyznačenou dobou použitia (výrobky so stanovenou dobou použiteľnosti) sa poskytuje záruka v dĺžke doby na použitie vyznačenej na výrobku.

 2. Záruka sa vzťahuje na vady, ktoré má výrobok pri prevzatí a ďalej na preukázateľné výrobné vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe a na ktoré sa vzťahuje záruka.

 3. Kupujúci má právo na bezplatné a riadne odstránenie reklamovanej vady. V prípade uznanej reklamácie sa do záručnej doby nepočíta doba uplynutá odo dňa uplatnenia práva zo záruky až do dňa, kedy kupujúci po skončení opravy bol povinný si výrobok prevziať.

 4. Kupujúci je povinný sa pri používaní výrobku riadiť pravidlami obsiahnutými v priloženom návode a pravidlami všeobecne známymi.

 5. Kupujúci je povinný prekontrolovať technický stav výrobku a stav prevádzkových náplní pred každým použitím výrobku. V prípade elektrických spotrebičov je povinný použiť napájacie napätie, ktoré zodpovedá hodnotám uvedeným na štítku elektrického spotrebiča (výrobku).

 6. Pri výrobkoch, pri ktorých je to vyznačené v záručnom liste, je platnosť predĺženej záruky podmienená pravidelnými posezónnymi prehliadkami alebo odbornou montážou.

 7. Podmienkou uznania reklamovanej vady vždy je, aby kupujúci v dobe trvania záruky a bez odkladu po zistení vady začal reklamačné konanie a vytkol vadu, ktorú na výrobku našiel, označil chybné vlastnosti alebo popísal prejavy vady, odovzdal výrobok s vytknutou vadou predávajúcemu (ak to povaha výrobku umožňuje), pokiaľ nie je v záručnom liste uvedené inak, a súčasne oznámil, aký spôsob odstránenia vady požaduje. K uznaniu reklamovanej vady nedôjde, pokiaľ sa používaním výrobku po výskyte reklamovanej vady jeho stav zmenil natoľko, že bude obtiažne alebo nemožné reklamovanú vadu posúdiť.

 8. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli po prevzatí tovaru kupujúcim v dôsledku neodborného zásahu, nepovolených konštrukčných zmien alebo opravy vykonanej neoprávnenou osobou alebo v súvislosti s týmito skutočnosťami.

 9. Miestom uplatnenia reklamácie je ktorákoľvek predajňa z predajnej siete Mountfield, pokiaľ nie je v záručnom liste uvedené inak. Oprávnenou osobou na posúdenie reklamácie je vedúci predajne, alebo ním poverený pracovník. Dopravu reklamovaného výrobku zabezpečuje kupujúci.

 10. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bola poskytnutá zľava, alebo na ktoré bol kupujúci pri predaji upozornený.

 11. Za vadu, na ktorú sa vzťahuje záruka, nie je možné považovať zmenu výrobku alebo jeho vlastností, ktoré vznikli v dôsledku nerešpektovania návodu na použitie, v dôsledku prepravy a manipulácie kupujúcim, v dôsledku nesprávneho používania alebo neodborného zásahu a úmyselného poškodenia, v dôsledku prirodzených zmien materiálov alebo pôsobením vonkajších vplyvov (napr. oxidácia, korózia, opotrebovanie náterov, zmena farebného odtieňa plastových materiálov, a pod.), v dôsledku živelnej pohromy alebo iných vplyvov (napr. poruchou v elektrickej sieti).

 12. Dĺžku trvania záruky si nemožno zamieňať so životnosťou výrobku, t.j. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a údržbe môže výrobok vzhľadom na svoje vlastnosti, účel použitia a primeranej intenzite jeho používania vydržať.

 13. Ak dôjde v dobe trvania záruky k výmene súčiastky alebo výmene celého výrobku za výrobok nový, bude sa na tuto vymenenú súčiastku alebo na nový výrobok vzťahovať nová dvojročná záruka. Ak bola pri predaji na výrobok poskytnutá predĺžená záruka a jej neuplynutá časť je v dobe uplatnenia reklamácie dlhšia ako nová dvojročná záruka, bude sa na nový výrobok vzťahovať záruka v dĺžke trvania neuplynutej časti pôvodnej predĺženej záruky. V prípade použitia výrobku pre podnikateľské alebo iné obchodné účely sa na vymenenú súčiastku alebo výrobok vzťahuje vždy záruka v dĺžke trvania 2 roky.

 14. Použitím pre podnikateľské účely sa rozumie zárobkové používanie výrobku za účelom dosiahnutia zisku.

 15. Inými obchodnými účelmi sa rozumie používanie výrobku objednávateľom spôsobom obdobným používaniu výrobku pri výkone podnikateľskej činnosti. Dôvodom používania výrobku na iné obchodné účely nemusí byť dosiahnutie zisku.

 16. Tieto záručné podmienky sa vzťahujú aj na samostatný predaj jednotlivých súčiastok, pričom záručná doba je 2 roky. Za súčiastku sa považuje predovšetkým vymeniteľná časť výrobku, ktorá plní svoju funkciu až po zabudovaní do výrobku.

 17. V prípade začatia reklamačného konania po uplynutí dvoch rokov záruky rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie predávajúci.

 18. Nároky zo záruky zanikajú za podmienok uvedených v zákone, prípadne nesplnením niektorej z vyššie uvedených záručných podmienok predĺženej záruky.

 19. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie výrobku, alebo jeho súčiastok. Bežným opotrebovaním výrobku alebo jeho dielov sa rozumie opotrebovanie predovšetkým:

  • žacích a rezných nástrojov (kosiacich a drviacich nožov, žabiek, rezných kotúčov, žacích
  • strún, pílových reťazí, strižných líšt záhradných a plotových nožníc a pod.);
  • nosných súčastí žacích a rezných nástrojov (unášačov a skrutiek nožov rotačných
  • kosačiek, vyžínacích hláv, unášačov a krytiek motorových kôs, bubnov bubnových
  • kosačiek, unášačov a vodítok lištových kosačiek, líšt reťazových píl);
  • pracovných častí strojov alebo príslušenstva (závitoviek a škrabiek snehových fréz,
  • turbín fukárov, vysávačov a čerpadiel, plunžerov tlakových umývačiek, pružín
  • vyhrabávačov, hviezdic (tŕňov) prevzdušňovačov, kief a metiel zberačov, metiel
  • rotavátorov a kultivátorov, nožov plečiek, hrotov brán a pod.);
  • ochranných prvkov (zachytávačov reťazí, bezpečnostných krytov, štítov);
  • súčastí klzných a valivých uložení (ložísk, puzdier a pod.);
  • súčastí klinových a reťazových prevodov (klinových remeňov, reťazí a pod.);
  • pracovných častí brzdových a spojkových systémov (obložení a pod.);
  • vzduchových, palivových a olejových filtrov a filtračných médií bazénových filtrácií;
  • gumových súčastí palivových a olejových vedení (membrán, hadičiek a pod.);
  • tesniacich prvkov z gumy a ďalších materiálov;
  • membrán a pätiek bazénových vysávačov;
  • fólií a plachiet pre bazény;
  • bazénových hadíc;
  • pojazdových koliesok a pneumatík;
  • akumulátorov;
  • zapaľovacích sviečok;
  • žiaroviek, poistiek, uhlíkov elektromotorov
  • zapaľovacích elektród, šamotov a izolačných (tesniacich) prvkov kachlí a kotlov.

 20. Touto zárukou nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe veci viažu. Záruku je nutné uplatniť v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

 21. Na výrobok, ku ktorému sa nevydáva záručný list sa tiež vzťahujú tieto podmienky záruky a funkciu záručného listu plní toto záručné vyhlásenie spolu s predajným dokladom.

 22. V prípade, že je k určitému výrobku vydané zvláštne záručné vyhlásenie, použije sa prednostne toto zvláštne vyhlásenie.

III. REKLAMÁCIE

 1. Pri začatí reklamačného konania je kupujúci povinný predložiť s reklamovaným výrobkom (ak to povaha výrobku umožňuje) tiež potvrdený záručný list alebo doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom preukázať, že vadný výrobok bol u predávajúceho zakúpený a reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe; po uplynutí dvoch rokov záruky (po uplynutí zákonnej záruky) je kupujúci povinný predložiť s reklamovaným výrobkom potvrdený záručný list a ak sa k danému výrobku záručný list nevydáva, doklad o kúpe.

 2. Kupujúci by mal vo vlastnom záujme pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, poškodenie obalu) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, mal by vo vlastnom záujme spísať s dopravcom protokol o poškodení zásielky a tento bez zbytočného odkladu poslať na e-mailovú adresu predávajúceho: eshop@mountfield.sk, faxové číslo 043/4222338 alebo poštou na kontaktnú adresu predávajúceho.
  Reklamáciu je možné uplatniť e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu predávajúceho: eshop@mountfield.sk alebo osobne v ktorejkoľvek predajni predávajúceho. Zoznam predajní je uvedený na internetovej adrese: http://www.mountfield.sk/predajne. Dopravu reklamovaného výrobku k predávajúcemu a späť zaisťuje kupujúci, ak to umožňuje povaha výrobku a ak predávajúci a kupujúci nedohodnú iným spôsobom. Ak kupujúci uplatní reklamáciu u predávajúceho e-mailom, je nutné, aby bez zbytočného odkladu po tomto uplatnení odovzdal reklamovaný výrobok v ktorejkoľvek predajni predávajúceho.

 3. Ak uplatní kupujúci reklamáciu a vytkne tak predávajúcemu vady na výrobku, spíše o tom predávajúci zápis, ktorý obsahuje dátum zahájenia reklamačného konania, špecifikáciu výrobku, označenie vady alebo jej prejavu, spôsob vybavenia reklamácie požadovaný kupujúcim a termín vybavenia reklamácie.

 4. V prípade, že sa v priebehu zákonnej záručnej doby vyskytne u výrobku vada, ktorú je možné odstrániť, má kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ale len ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Ak to predávajúci uzná za vhodné a ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti, predávajúci môže namiesto odstránenia vady vždy vymeniť vadnú vec za vec bezvadnú. V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť výrobok riadne používaný, má kupujúci právo na výmenu výrobku alebo právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má kupujúci i v prípade, ak nemôže tovar riadne užívať pre opätovné vyskytnutie vady po oprave (t.j. ak sa po oprave rovnaká vada, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát) alebo pre naraz sa vyskytujúci väčší počet vád (najmenej 3 vady). Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo len na primeranú zľavu z ceny výrobku.

 5. Reklamačné konanie musí byť ukončené do 30 dní odo dňa jeho začatia (uplatnenia reklamácie), a to vrátane odstránenia vady, ktorej reklamácia bola uznaná, písomnej výzvy na prevzatie plnenia alebo písomného odôvodneného zamietnutia reklamácie. Reklamačné konanie musí byť ukončené vydaním rozhodnutia o reklamácii, v ktorom bude dátum a spôsob vybavenia reklamácie, potvrdenie o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutej reklamácie. Kupujúci by sa vo vlastnom záujme mal u predávajúceho informovať o priebehu reklamačného konania. V prípade zamietnutej reklamácie vydá predávajúci kupujúcemu súčasne s rozhodnutím o reklamácii odborné posúdenie. Pokiaľ predávajúci nie je osobou oprávnenou výrobcom na vykonávanie záručných opráv, tak v prípade zamietnutej reklamácie uplatnenej po uplynutí 12 mesiacov od kúpy výrobku bude súčasťou rozhodnutia o zamietnutí reklamácie informácia o tom, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie.

 6. Prevzatím tovaru sa rozumie moment, v ktorom kupujúci prevezme tovar od predávajúceho alebo prepravcu v mieste určenia.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento reklamačný poriadok internetového obchodu (e-shopu) predávajúceho ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov internetového obchodu (e-shopu) predávajúceho a je k dispozícii vo všetkých predajniach predávajúceho a na www.mountfield.sk.