Ochrana súkromia

7. 12. 2020


Zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webových stránok www.mountfield.sk

Pre našu spoločnosť je veľmi dôležitá dôvera našich zákazníkov a ďalších užívateľov jej služieb. Chceli by sme Vás preto zoznámiť so zásadami, ktoré naša spoločnosť ctí a dodržuje pri práci s Vašimi osobnými údajmi, ako aj ďalšími informáciami o našom vzájomnom vzťahu. Naším cieľom je informovať Vás, ako nášho rovnocenného partnera, otvorene a čo najviac zrozumiteľne o údajoch, ktoré o Vás spracovávame, o dôvodoch, prečo to robíme, o právach, ktoré v tejto súvislosti môžete využívať a o opatreniach, ktoré každodenne prijímame preto, aby boli Vaše údaje u nás v absolútnom bezpečí. Dúfame, že táto informácia zodpovie všetky Vaše prípadné otázky a bude pre Vás súčasne dôkazom toho, že si spoločnosť Mountfield SK, s.r.o. váži Váš záujem o využívanie jej služieb.

 • Totožnosť prevádzkovateľa - Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje, ktoré sú zhromažďované pomocou webových stránok www.mountfield.sk, je spoločnosť Mountfield SK, s.r.o. , so sídlom Kollárova 85, 036 01 Martin, IČ: 36377147, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresného súdu v Žiline, oddiel Sro, vložka 10844/L.
 • Kontaktné údaje prevádzkovateľa - Vaše žiadosti a sťažnosti môžete podávať aj všetky svoje práva uplatňovať prostredníctvom e-mailovej správy poslanej na našu kontaktnú e-mailovú adresu mountfield@mountfield.sk, telefonicky na čísle +421 43 413 3831, v listinnej podobe poslaním na adresu Kollárova 85, 036 01 Martin alebo osobne na ktorejkoľvek našej predajni.
 • Zodpovedná osoba - Naša spoločnosť v rámci svojho svedomitého prístupu k ochrane osobných údajov menovala zodpovednú osobu. Túto zodpovednú osobu môžete kontaktovať e-mailovou správou poslanou na e-mailový kontakt gdpr@mountfield.cz.

Pre zjednodušenie práce s týmito zásadami sú jednotlivé informácie rozdelené podľa toho, akú činnosť vykonávate na oficiálnych webových stránkach www.mountfield.sk, alebo o akú záležitosť sa zaujímate.

Nákup tovaru a služieb v internetovom obchode

Nie. Spracovanie osobných údajov popísané v tomto odseku je nevyhnutné pre splnenie zmluvy, ktorú sme s Vami uzatvorili, pre plnenie zákonných povinností, ktoré nám ukladajú platné právne predpisy, alebo je odôvodnené oprávnenými záujmami našej spoločnosti. Jedná sa teda o spracovanie osobných údajov, ktoré nevyžaduje Váš súhlas. Pokiaľ by ste nám nižšie uvedené údaje neposkytli, nemôžeme s Vami uzatvoriť kúpnu zmluvu na tovar alebo zmluvu o poskytnutí Vami požadovanej služby.

V súvislosti s Vašim nákupom tovaru alebo služieb v našom internetovom obchode prevádzkovanom na webe www.mountfield.sk, môže naša spoločnosť spracovávať Vaše nižšie uvedené osobné údaje:

 •  Vaše identifikačné a kontaktné údaje, ktoré ste nám poskytli pri objednávke, teda meno, priezvisko, kontaktnú a doručovaciu poštovnú adresu, telefonické kontakty, e-mailové kontakty, a v prípade, že ste podnikajúcou fyzickou osobou, tiež Váš obchodný názov, adresu miesta podnikania alebo sídla, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo,
 • informácie o Vašej objednávke v našom internetovom obchode (najmä číslo objednávky, dátum nákupu, typ a množstvo objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru, spôsob doručenia a platby, informácie o automatických nákupných notifikáciách zasielaných na e-mailovú adresu zadanú pri nákupe, stav objednávky),
 • informácie vytvorené našou spoločnosťou v dôsledku uzavretia príslušnej zmluvy (najmä číslo zákazníka, dátum a číslo vystaveného účtovného a daňového dokladu, typ a množstvo zakúpeného tovaru alebo služby, kúpna cena zakúpeného tovaru alebo služby, dátum a spôsob zaplatenia ceny za tovar alebo službu, dátum a spôsob doručenia tovaru alebo realizácie služby, dĺžka poskytovanej záruky na tovar/službu),
 •  informácie o našej vzájomnej komunikácii alebo inom kontakte súvisiacom s uzatvorením a plnením zmluvy (najmä použitý komunikačný kanál, dátum a obsah komunikácie),
 • informácie pre marketingové účely vytvorené našou spoločnosťou na základe Vášho využívania našich služieb (najmä informácie o Vašich nákupoch v našej spoločnosti a Vaše zaradenie do jednotlivých zákazníckych skupín),
 •  informácie o Vašom hodnotení nášho internetového obchodu a zakúpeného výrobku/služby,
 •  informácie súvisiace s prípadným odstúpením od zmluvy uzatvorenej pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä dátum odstúpenia, spôsob vysporiadania už zrealizovaného nákupu),
 • informácie súvisiace s Vami uplatnenou reklamáciou zakúpeného tovaru/služby (najmä dátum uplatnenia reklamácie, čísla a údaje reklamačných dokumentov, popis reklamovanej vady, požadovaný spôsob vybavenia reklamácie, spôsob vybavenia reklamácie, dátum vybavenia reklamácie).

Uzatvorenie, zmena, plnenia a prípadné ukončenie zmluvy

V tomto prípade musíme spracovávať Vaše identifikačné a kontaktné údaje, informácie o Vašej objednávke a následne aj informácie vytvorené našou spoločnosťou v dôsledku uzatvorenia príslušnej zmluvy, preto aby sme s Vami mohli na základe Vašej objednávky riadne uzatvoriť kúpnu zmluvu, a aby sme boli schopní plniť povinnosti, ku ktorým sme sa zaviazali v kúpnej zmluve, alebo ktoré musíme v súvislosti s uzatvorením zmluvy cez internet plniť podľa platných právnych predpisov. Jednoducho povedané Vaše údaje potrebujeme, aby sme mohli Vašu objednávku administratívne spracovať a fakticky vybaviť, zaslať Vám potvrdenie o prijatí objednávky a následne Vás priebežne informovať o stave Vašej objednávky, vystaviť a zaúčtovať príslušné daňové a účtovné doklady, zabezpečiť, aby Vám objednaný tovar bol doručený Vami zvoleným spôsobom dodania alebo prepravy a zaistiť uskutočnenie on-line platby, pokiaľ ste si zvolili tento spôsob úhrady kúpnej ceny. Naša spoločnosť potrebuje spracovávať Vaše vyššie uvedené osobné údaje aj preto, aby mohla zákonným spôsobom reagovať na Vami uplatnené právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej cez internet v 14 dennej lehote. Musíme si overiť, či boli naplnené zákonné predpoklady pre uplatnenie tohto práva a následne vysporiadať naše vzájomné nároky na vrátenie tovaru a kúpnej ceny.

Faktúry alebo iné daňové doklady vystavené našou spoločnosťou, ktoré okrem iného obsahujú Vaše osobné údaje, musíme podľa platných právnych predpisov archivovať po dobu 10 rokov od ich vystavenia. Z dôvodu nutnosti doložiť právny dôvod pre vystavenie daňového dokladu sú počas 10 rokov odo dňa vystavenia daňového dokladu uchovávané aj súvisiace objednávky prijaté v rámci nášho internetového obchodu. Vaše osobné údaje uchovávame za účelom uzatvorenia, zmeny, plnenia, prípadne ukončenia zmluvy rovnako v našej zákazníckej databáze, a to v zásade po dobu

Hodnotenie nákupu a zakúpeného tovaru

Naša spoločnosť Vám umožňuje ohodnotiť Váš nákup v našom internetovom obchode aj vlastnosti Vami zakúpeného výrobku. Vaše komentáre, pripomienky a námety nám pomáhajú zlepšovať kvalitu našich zákazníckych služieb a predávaného tovaru. Poskytnutím Vašej recenzie môžete tiež pomôcť ďalším zákazníkom pri ich rozhodovaní o kúpe určitého tovaru v našej spoločnosti. Spracovávanie Vašich osobných údajov pre účely zaslania žiadosti o hodnotenie nákupu alebo produktu a pre účely následného zhromažďovania, vyhodnocovania a zverejňovania zákazníckych hodnotení a recenzií preto považujeme za oprávnený záujem našej spoločnosti. Naša spoločnosť zasiela žiadosti o hodnotenie výrobku na Vašu e-mailovú adresu buď sama alebo prostredníctvom svojho zmluvného partnera.

 • Ak naša spoločnosť zasiela žiadosť o hodnotenie prostredníctvom zmluvného partnera, celý proces funguje takto: naša spoločnosť sprístupní niektoré informácie o Vašej objednávke ( len v rozsahu číslo objednávky, údaje o zakúpenom tovare a e-mailová adresa), prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk, za účelom vygenerovania a zaslania dotazníka spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš internetový obchod zapojený. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je v tomto prípade voči našej spoločnosti v postavení sprostredkovateľa spracovávajúceho Vaše osobné údaje. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je oprávnený odovzdanú e-mailovú adresu a údaje o zakúpenom tovare použiť výhradne len za účelom vygenerovania a zaslania dotazníka spokojnosti, v zmysle Podmienok programu Overené zákazníkmi dostupných tu. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk Vašu e-mailovú adresu a údaje o zakúpenom tovare uchováva po dobu, počas ktorej je náš internetový obchod zaradený do programu Overené zákazníkmi, alebo dovtedy, kým nám doručíte svoj nesúhlas so zaslaním obchodných oznámení alebo odmietnete zasielanie obchodných oznámení priamo voči prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk, k čomu je Vám poskytnutá možnosť v každom jednotlivom dotazníku. Výsledné hodnotenie, ktoré ste vyplnili v rámci zaslaného dotazníka, bude spoločne s prezývkou, ktorú ste prípadne v dotazníku vyplnili, zverejnené na portáli Heureka.sk. Vaše hodnotenie tovaru môže byť súčasne zverejnené aj na webových stránkach našej spoločnosti, spoločne s Vašim krstným menom. Ani na portáli Heureka.sk, ani na našich webových stránkach v žiadnom prípade nie je zverejňovaná Vaša e-mailová adresa alebo ďalšie údaje o Vašom nákupe.
 • Naša spoločnosť nie je prevádzkovateľom ani sprostredkovateľom pri spracovávaní osobných údajov, ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk pri využívaní služieb tohto portálu, napríklad v rámci svojej registrácie na portáli alebo pri svojich ďalších aktivitách na uvedenom portáli. Vezmite prosím na vedomie, že prevádzkovateľ portálu Heureka.sk môže zverejniť Vami odoslané hodnotenie nákupu nášho internetového obchodu alebo zakúpeného tovaru na portáli Heureka.sk, a v prípade, že ste registrovaným užívateľom portálu Heureka.sk, môže zhromažďovať Vami odoslané hodnotenia v rámci Vášho užívateľského profilu na uvedenom portáli. V tomto prípade je však prevádzkovateľom spracovávajúcim Vaše osobné údaje už prevádzkovateľ portálu Heureka.sk, a nie naša spoločnosť.
 • V niektorých prípadoch Vám môže poslať žiadosť o hodnotenie zakúpeného výrobku na e-mailovú adresu zadanú v rámci nákupu priamo naša spoločnosť. V tomto prípade môže byť Vami vyplnené a odoslané hodnotenie následne zverejnené na webových stránkach našej spoločnosti spoločne s Vašim krstným menom.

Vaše hodnotenia sú zverejnené na našich webových stránkach po dobu, počas ktorej naša spoločnosť predáva hodnotený výrobok. Naša spoločnosť súčasne uchováva Vaše hodnotenie tovaru vo svojej databáze obsahujúcej komunikáciu uskutočnenú v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy a to počas 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby poskytovanej na hodnotený výrobok.

Zákaznícka podpora a komunikácia súvisiaca so zmluvou

Naša spoločnosť je pripravená kedykoľvek odpovedať na Vaše otázky, poskytovať Vám relevantné informácie a prijímať Vaše žiadosti, námety a sťažnosti. Z tohto dôvodu prevádzkujeme zákaznícke centrum, na ktoré sa môžete obrátiť telefonicky, písomne alebo elektronicky e-mailom. Kvôli samotnému zodpovedaniu Vašich dotazov a vybaveniu Vašich požiadaviek a kvôli zrýchleniu a zefektívneniu komunikácie a užívateľskej podpory (čo považujeme za oprávnený záujem našej spoločnosti), musí naša spoločnosť po určitú dobu spracovávať Vaše osobné údaje, najmä identifikačné a kontaktné údaje, informácie uvedené vo Vašom dotaze alebo žiadosti, informácie o Vašej objednávke v našom internetovom obchode, informácie vytvorené našou spoločnosťou v dôsledku uzatvorenia príslušnej zmluvy, informácie o našej predchádzajúcej vzájomnej komunikácii alebo inom kontakte súvisiacom s uzatvorením a plnením zmluvy (viď vyššie) alebo údaje o Vašich predchádzajúcich nákupoch a servisných zákazkách. Celý proces vyzerá približne takto. Pokiaľ nám voláte s otázkou ohľadne Vami zakúpeného výrobku, telefónny operátor vytvorí elektronický záznam o Vašej komunikácii obsahujúci popis Vašej otázky alebo žiadosti. Súčasne má k dispozícii prístup do zákazníckej databázy, kde zistí, kto ste, či máte nejaké neuzatvorené objednávky a aký je ich stav alebo informácie o Vašich nákupoch, servisných zákazkách alebo našej predchádzajúcej vzájomnej komunikácii. Umožňuje mu to odpovedať na Vaše dotazy okamžite a vecne. Tým pádom nemusíte tráviť čas dlhým čakaním, kým budú potrebné údaje dohľadané a nemusíte byť zbytočne ďalej prepájaný/á. Po vyriešení Vašej požiadavky operátor vyznačí v zázname o komunikácii spôsob, akým bol Váš dotaz alebo požiadavka vybavená. Záznam je následne po určený čas uchovaný v našej databáze zákazníckej komunikácie, prípadne operátorom využívaný pre zjednodušenie ďalšej komunikácie.

Ak sa Vaša komunikácia s našim zákazníckym centrom týkala uzatvorenia, zmeny, zrušenia lebo plnenia zmluvy, uchovávame záznam o Vašej komunikácii v našej databáze komunikácie počas 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby poskytovanej na daný výrobok. V prípade, že sa Vaša komunikácia so zákazníckym centrom netýkala uzatvorenia, zmeny, zrušenia lebo plnenia zmluvy a súčasne sa nejedná o prípady, kedy naša spoločnosť uchováva záznam o komunikácii pre účely ochrany svojich práv a právom chránených záujmov (viď nižšie), uchovávame záznam o Vašej komunikácii v našej databáze komunikácie počas 6 mesiacov odo dňa skončenia danej komunikácie.

Zasielanie reklamných oznámení v rámci našich oprávnených záujmov

Podľa platných právnych predpisov platí, že pokiaľ nakúpite určitý tovar alebo služby v našom internetovom obchode, môže Vám naša spoločnosť na základe svojho oprávneného záujmu aj bez Vášho súhlasu posielať na Vašu kontaktnú poštovú adresu, e-mailovú adresu alebo na telefónne číslo, tlačené reklamné materiály, marketingové e-maily a reklamné SMS týkajúce sa našich výrobkov a služieb. Ďalšie posielanie marketingových e-mailov môžete odmietnuť kliknutím na príslušný link obsiahnutý v každom zaslanom marketingovom e-maile. Informáciu o tom, že si neželáte, aby Vám naša spoločnosť naďalej posielala svoje reklamné materiály, nám môžete dať na vedomie spôsobmi vymedzenými v čl. 1 ods. 1.2 týchto zásad.

Obsah posielaných reklamných materiálov môže byť personifikovaný na základe Vašich identifikačných a kontaktných údajov alebo na základe Vašich predchádzajúcich nákupov v našej spoločnosti. Na základe uvedených skutočností môžete byť zaradený/á do jedného alebo viacerých zákazníckych skupín (segmentov).

Pre tento účel uchovávame Vaše osobné údaje v našej zákazníckej databáze počas 5 rokov odo dňa Vášho posledného nákupu tovaru/služby v našej spoločnosti alebo posledného využitia našej zákazníckej služby, pokiaľ ste predtým neuplatnili námietku voči takému spracovaniu.

Vybavovanie reklamácií

Ak uplatníte reklamáciu tovaru alebo služby, ktoré ste zakúpili v našom internetovom obchode, naša spoločnosť bude spracovávať Vaše kontaktné a identifikačné údaje, informácie vytvorené našou spoločnosťou v dôsledku uzatvorenia kúpnej zmluvy, informácie o našej vzájomnej komunikácii alebo inom kontakte súvisiacom s uzatvorením a plnením kúpnej zmluvy, informácie súvisiace s Vami uplatnenou reklamáciou zakúpeného tovaru alebo služby (viď vyššie) a informácie o Vašich predchádzajúcich reklamáciách tovaru alebo služby, a to za účelom vydania potvrdenia o uplatnení reklamácie, posúdenia a vybavenia reklamácie (musíme spracovávať kvôli splneniu našej zákonnej povinnosti), vysporiadania reklamácie s dodávateľom tovaru (v tomto prípade sa jedná o oprávnený záujem našej spoločnosti) a nakoniec za účelom ochrany svojich práv a právom chránených záujmov (napr. za účelom preukázania dodržania zákonom predpísaného procesu vybavovania reklamácie alebo za účelom určenia, obhajoby alebo vymáhania právnych nárokov pred súdom alebo orgánom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov). Vezmite prosím na vedomie, že v niektorých prípadoch môže naša spoločnosť odovzdať niektoré Vaše osobné údaje výrobcovi tovaru alebo svojmu dodávateľovi, ktorý poskytuje našej spoločnosti súčinnosť pri posudzovaní, vybavovaní a vysporiadaní reklamácií.

Pre tento účel uchovávame Vaše osobné údaje v našej zákazníckej databáze 4 roky odo dňa uplynutia záručnej lehoty poskytovanej na výrobok.

Ďalšie oprávnené záujmy a zákonné povinnosti našej spoločnosti súvisiace s predajom tovaru a služieb

 • V rámci neustálej snahy o zlepšovanie našich služieb zákazníkom, naša spoločnosť spracováva pseudonymizované osobné údaje zákazníkov, napríklad číslo objednávky, typ objednaného tovaru, množstvo objednaného tovaru, dátum doručenia objednávky, dátum vybavenia objednávky, číslo servisnej zákazky, dátum vytvorenia a vybavenia servisnej zákazky, a to za účelom vyhodnocovania správnosti nastavenia našich vnútorných procesov a kontroly dodržiavania predpísaných interných postupov zo strany našich zamestnancov. Jedná sa napríklad o prípad kontroly, či bola Vaša objednávka vybavená v sľubovanom termíne, a pokiaľ nie, z akého dôvodu nebol termín dodržaný. Toto spracovanie vykonávame na základe oprávneného záujmu našej spoločnosti. Vaše pseudonymizované osobné údaje uchovávame pre tento účel maximálne počas 1 roka od Vašej objednávky alebo nákupu.
 • V prípade, že ste nesplnili svoj záväzok voči našej spoločnosti, že nám z dôvodov na vašej strane vznikla škoda, alebo v prípade, že naopak Vy uplatňujete svoje nároky voči našej spoločnosti určitými právnymi prostriedkami, prípadne reálne hrozí, že v budúcnosti dôjde k uvedeným situáciám, môžeme Vaše osobné údaje v celom vyššie uvedenom  rozsahu spracovávať na základe oprávneného záujmu našej spoločnosti spočívajúceho vo vymáhaní našich pohľadávok a/alebo ochrane práv a právom chránených záujmov našej spoločnosti (napr. určenie, obhajoba alebo vymáhanie právnych nárokov pred súdom alebo orgánom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov). Pre tento účel uchovávame Vaše osobné údaje po zákonom stanovenú premlčaciu dobu.
 • Vaše osobné údaje môžeme spracovávať aj preto, aby sme mohli príslušným úradom vykonávajúcim dozor preukázať, že riadne dodržiavame zákonom predpísané postupy a dodržiavame zákonné povinnosti. Opäť sa jedná o spracovanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu našej spoločnosti. Pre tento účel uchovávame Vaše osobné údaje počas 4 rokov odo dňa, kedy nastala skutočnosť, ktorá môže byť predmetom kontroly príslušných štátnych orgánov.

Ako dlho budeme v tomto prípade Vaše osobné údaje spracovávať?

V prípadoch vymedzených vyššie spracovávame Vaše osobné údaje len po dobu nevyhnutnú pre naplnenie stanovených účelov spracovania, prípadne po dobu vyžadovanú platnými právnymi predpismi. Potom sú Vaše osobné údaje vymazané či anonymizované. Základné časy spracovania osobných údajov sú uvedené zvlášť pre každý z vyššie uvedených účelov spracovania.

Registrácia na webe a vernostný program

Áno. Jedná sa o spracovanie, ktoré je možné len na základe Vášho súhlasu. K tomu, aby ste mohli nerušene a neobmedzene využívať všetky naše doplnkové marketingové služby a výhody (najmä zúčastňovať sa marketingových akcií a nami organizovaných súťaží, šetriť svoj čas vďaka rýchlejšiemu a efektívnejšiemu obslúženiu a komunikácii, s dostatočným časovým predstihom dostávať informácie o pripravovaných akciách, súťažiach a ponukách našich výrobkov a služieb, a to podľa Vašich preferencií a potrieb a Vami zvoleným spôsobom komunikácie, alebo zbierať body na svoj vernostný účet a následne ich premeniť na odmeny alebo špeciálne zľavy) je potrebné, aby ste sa zaregistrovali na webových stránkach www.mountfield.sk a poskytli našej spoločnosti súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov na marketingové účely, ktoré sú nižšie detailnejšie vymedzené. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať. Bez poskytnutia tohto súhlasu však nebudete môcť využívať naše doplnkové marketingové služby a byť členom nášho vernostného programu. Nič Vám ale nebráni aj bez registrácie nakúpiť v našom internetovom obchode.

Registrovať sa a súčasne sa zapojiť do nášho vernostného programu môžete na webovej stránke www.mountfield.sk/registrácia. Po vyplnení predpísaného formulára a stlačení tlačidla „registrovať“ Vám bude na zadanú e-mailovú adresu odoslaná žiadosť o potvrdenie Vašej registrácie. Registráciu potvrdíte kliknutím na odkaz umiestnený v zaslanej e-mailovej správe. Tento krok je potrebný preto, aby sme overili, či ste registráciu vykonali skutočne Vy a či ste oprávneným používateľom zadanej e-mailovej adresy. Až po potvrdení Vašej registrácie ste riadne poskytli súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov a bude vytvorený Váš účet na webových stránkach a aj Váš vernostný účet. Ak Vašu registráciu nepotvrdíte do 30 dní odo dňa stlačenia tlačidla „registrovať“, nebude vytvorený Váš účet na našich webových stránkach ani Vaše vernostné konto, a naša spoločnosť nebude spracovávať Vaše osobné údaje na marketingové účely s výnimkou prípadov, kedy ich spracovanie umožňujú aj bez Vášho súhlasu platné právne predpisy.

Na základe Vami poskytnutého súhlasu môžeme spracovávať:

 • Vaše identifikačné a kontaktné údaje, ktoré ste nám poskytli pri registrácii, teda meno, priezvisko, kontaktnú a doručovaciu poštovú adresu, telefonické kontakty, e-mailové kontakty, a v prípade, že ste samostatne zárobkovo činnou fyzickou osobu, tiež Vašu obchodnú firmu/názov, adresu miesta podnikania alebo sídla, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo,
 • informácie, ktoré naša spoločnosť získala v dôsledku Vášho využívania našich služieb na našich webových stránkach alebo v našich „kamenných predajniach“, teda číslo Vašej vernostnej karty, číslo Vášho vernostného konta, číslo zákazníka, stav vernostných bodov, informácie o Vašich nákupoch v našej spoločnosti (najmä čísla účtovných dokladov, dátum nákupu, typ a množstvo nakúpeného tovaru, kúpna cena zaplatená za tovar, spôsob doručenia a platby), informácie o Vašich nárokoch na zľavy a iné výhody, informácie o našej predchádzajúcej vzájomnej komunikácii alebo inom kontakte, vrátane prípadných záznamov našich telefonických hovorov,
 • marketingové informácie vytvorené našou spoločnosťou na základe Vášho využívania našich služieb, najmä zaradenie do jednotlivých zákazníckych segmentov (skupín),
 • informácie získané o Vás z verejne dostupných zdrojov (napr. obchodného registra alebo sociálnych sietí) alebo internetového prehliadača, ktorý používate pri využívaní našich elektronických služieb (napr. dáta o Vašom správaní na našich webových stránkach získané pomocou súborov cookies alebo protokolových súborov, napríklad IP adresa, URL adresa, z ktorej ste na náš web prišli alebo dĺžka prehliadania jednotlivých stránok webu ako aj ďalšie údaje získavané pri Vašej návšteve našich webových stránok).

Ďalej budeme spracovávať údaje o tom, akým spôsobom ste nám poskytli súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov (obvykle uložením informácií o spôsobe a čase udelenia súhlasu, vrátane napr. Vašej IP adresy, z ktorej ste potvrdili Vašu registráciu).

Vedenie Vášho vernostného konta

Vaše osobné údaje používame napríklad na to, aby sme Vám na základe Vašej požiadavky mohli zriadiť Vaše vernostné konto a prideliť vernostnú kartu, aby ste sa mohli zaregistrovať na našich internetových stránkach, kde si po prihlásení následne sám/sama kontrolujete stav Vašich vernostných bodov, ovládate nastavenie svojho vernostného konta, aktualizujete svoje identifikačné a kontaktné údaje, nastavujete spôsob, ktorým chcete s našou spoločnosťou komunikovať, alebo prehliadate históriu svojich objednávok, realizovaných nákupov, dobropisov a servisných zákaziek.

Priznávanie príslušných výhod

Vaše osobné údaje potrebujeme na to, aby sme Vám mohli načítať a spravovať Vaše vernostné body, ktoré získavate za svoje nákupy alebo iné aktivity, priznať rôzne špeciálne zľavy na vybraný tovar a služby alebo poskytnúť ďalšie špecifické výhody (napríklad špeciálne klubové ceny na vybraný tovar a služby pre členov vernostného programu našej spoločnosti), ako aj na to, aby sme Vás mohli zaradiť do rôznych marketingových akcií a nami organizovaných súťaží. Musíme si overiť, či spĺňate požiadavky, ktoré sú predpísané na priznanie konkrétnych výhod alebo zaradenie do súťaže.

posielanie informácii o aktuálnych akciách a súťažiach a ponukách našich výrobkov a služieb

Vaše osobné údaje spracovávame aj preto, aby sme Vám mohli zasielať informácie o zmenách stavu Vašich vernostných bodov, informácie o aktuálnych akciách a pripravovaných súťažiach a ponuky našich výrobkov a služieb. Aby sme vám posielali len ponuky výrobkov a služieb, ktoré Vás zaujmú a zodpovedajú Vašim preferenciám a potrebám, a nezahlcovali Vás zbytočne ponukami, ktoré Vás nezaujímajú a len by Vás obťažovali, vykonávame rôzne marketingové analýzy Vašich predchádzajúcich nákupov, sociodemografických dát, spotrebiteľských záujmov a údajov, ktoré zhromažďuje Váš internetový prehliadač pri využívaní našich elektronických služieb (najmä tzv. súbory cookies pri návšteve našich webových stránok). Tým, že poznáme niektoré Vaše osobné údaje, spotrebiteľské záujmy a sociodemografické údaje, môžeme prispôsobovať ponuku našich výrobkov a služieb Vašim potrebám a rozširovať rady našich zákazníkov o osoby s rovnakými záujmami a preferenciami. V rámci našich reklamných kampaní pracujeme tiež so sociálnou sieťou Facebook. Informácie, ktoré o sebe na tejto sociálnej sieti zverejníte, u nás nezhromažďujeme. Využívame ich len na lepšie zacielenie našich reklamných kampaní a to pomocou rôznych služieb, najmä filtrov, ktoré poskytuje Facebook. Funguje to veľmi jednoducho. Najskôr zistíme, či ste zaregistrovaní na tejto sociálnej sieti, a pokiaľ áno, pridáme Vás na náš zákaznícky zoznam. Následne sa Vám už len zobrazujú rôzne naše reklamy, a to podľa Vašich záujmov a potrieb. Facebook pre nás tiež hľadá nových potenciálnych zákazníkov, ktorí sú svojimi záujmami podobní zákazníkom v našom zákazníckom zozname.

zvyšovanie kvality a komplexnosti našej komunikácie s Vami

Vaše osobné údaje uchovávame aj preto, aby sme urýchlili Vaše nákupy a Vy aby ste nemuseli strácať čas vypĺňaním identifikačných a doručovacích údajov v rámci nákupného košíka nášho internetového obchodu, ale v rámci rôznych formulárov, strážnych psov a podobných služieb. V prípade, že nakupujete tiež v našej „kamennej predajni“ isto oceníte, že načítaním Vašej vernostnej karty, prípadne zadaním Vášho zákazníckeho čísla alebo iného identifikačného údaja pri pokladni v predajni sa pokladníčke zo systému okamžite načítajú aj Vaše kontaktné a fakturačné údaje. Ak nám voláte, je určite príjemné, že pri prijatí Vášho hovoru telefónny operátor vie, kto ste, že ste členom nášho vernostného programu, či máte nejaké neuzatvorené objednávky a aký je ich stav, že si jednoducho a rýchlo môže vygenerovať históriu Vašich nákupov, servisných zákaziek alebo našej predchádzajúcej komunikácie. Umožňuje mu to odpovedať na Vaše otázky okamžite a vecne. Tým pádom nemusíte tráviť čas dlhým čakaním, kým budú potrebné údaje dohľadané a nemusíte byť zbytočne ďalej prepájaný/á.

Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu využívania doplnkových marketingových služieb našej spoločnosti (najmä počas Vašej účasti v našom vernostnom programe) a nasledujúcich 5 rokov po poslednom využití takých služieb alebo po poslednom nákupe v našej spoločnosti, pri ktorom boli použité Vaše údaje. V prípade, že odvoláte poskytnutý súhlas so spracovaním svojich osobných údajov kedykoľvek pred uplynutím vyššie uvedenej doby, Vaše osobné údaje prestaneme spracovávať pre účely poskytovania doplnkových marketingových služieb bez zbytočného odkladu po odvolaní tohto súhlasu.

Prihlásenie na odber elektronického Newsletteru

Registrovať sa a súčasne sa zapojiť do nášho vernostného programu môžete na webovej stránke www.mountfield.sk/registrácia. Po vyplnení predpísaného formulára a stlačení tlačidla „registrovať“ Vám bude na zadanú e-mailovú adresu odoslaná žiadosť o potvrdenie Vašej registrácie. Registráciu potvrdíte kliknutím na odkaz umiestnený v zaslanej e-mailovej správe. Tento krok je potrebný preto, aby sme overili, či ste registráciu vykonali skutočne Vy a či ste oprávneným používateľom zadanej e-mailovej adresy. Až po potvrdení Vašej registrácie ste riadne poskytli súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov a bude vytvorený Váš účet na webových stránkach a aj Váš vernostný účet.

Ak Vašu registráciu nepotvrdíte do 30 dní odo dňa stlačenia tlačidla „registrovať“, nebude vytvorený Váš účet na našich webových stránkach ani Vaše vernostné konto, a naša spoločnosť nebude spracovávať Vaše osobné údaje na marketingové účely s výnimkou prípadov, kedy ich spracovanie umožňujú aj bez Vášho súhlasu platné právne predpisy.


Na základe Vášho súhlasu môžeme spracovávať tieto Vaše osobné údaje:
 • e-mailová adresa,
 • informácie vytvorené našu spoločnosťou na základe Vášho využívania našich služieb, najmä zaradenie Vašej e-mailovej adresy do jednotlivých zákazníckych segmentov (skupín),
 • informácie zhromaždené prostredníctvom Vášho internetového prehliadača, ktorý používate pri využívaní našich elektronických služieb (napr. údaje o Vašom správaní na našich webových stránkach alebo pri prezeraní nášho Newslettra získané pomocou súborov cookies alebo protokolových súborov, napríklad číslo cookies, IP adresa, URL adresa, z ktorej ste na náš web prišli, alebo dĺžka prezerania jednotlivých stránok nášho webu, a ďalšie).
Ďalej budeme spracovávať údaje preukazujúce, že ste sa riadne prihlásili na odber Newslettra (uložením informácii o čase prihlásenia a Vašej IP adresy, z ktorej ste sa prihlásili).
Vaše osobné údaje budeme v tomto prípade spracovávať do doby odvolania Vášho súhlasu, maximálne ale do 5 rokov odo dňa Vášho prihlásenia na odber Newslettra alebo od poslednej aktivity na našom webe, prípadne od nákupu v našej spoločnosti, pri ktorých bola použitá e-mailová adresa zadaná pri prihlásení k Newsletteru.

Komunikácia, dotazníky a ďalšie služby na webových stránkach

V prípade, že Vami vybraný tovar nie je aktuálne dostupný v našom internetovom obchode, môžete využiť službu sledovania skladovej dostupnosti tovaru. Táto služby spočíva v tom, že Vám náš systém automaticky pošle upozorňujúci e-mail na dostupnosť sledovaného tovaru, ako náhle bude daný tovar naskladnený a bude k dispozícii k objednaniu. Túto službu môžete aktivovať vyplnením a odoslaním elektronického formulára, ktorý sa Vám zobrazí po stlačení tlačidla „Kedy bude?“ umiestneného na karte tovaru, ktorý je aktuálne nedostupný v rámci nášho internetového obchodu. Vaše osobné údaje v tomto prípade spracovávame len za účelom poskytnutia požadovanej služby, tzn. automatického informovania potenciálneho zákazníka o dostupnosti sledovaného tovaru a len počas funkčnosti tejto služby. Po zaslaní e-mailovej správy o dostupnosti sledovaného tovaru dôjde k automatickej deaktivácii služby sledovania skladovej dostupnosti a ukončeniu spracovávania Vašich osobných údajov na tento účel. K tomu, aby sme Vám službu mohli riadne poskytnúť, musíme spracovávať Vaše osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa a typ sledovaného tovaru. Na uvedené spracovanie osobných údajov nepotrebujeme Váš súhlas, pretože ide o službu poskytovanú na Vašu žiadosť súvisiacu s možným uzatvorením kúpnej zmluvy.

Naša spoločnosť Vám ponúka aj službu sledovanie ceny tovaru. Služby funguje tak, že Vám náš systém automaticky pošle upozorňujúci e-mail v prípade, že kúpna cena sledovaného tovaru klesne vo Vami zadanom časovom období pod Vami zadanú hodnotu. Túto službu si môžete aktivovať vyplnením a odoslaním elektronického formulára, ktorý sa Vám zobrazí po kliknutí na text „Sledovať cenu“ zobrazený na karte tovaru, ktorého cenu chcete sledovať. Vaše osobné údaje v tomto prípade spracovávame len za účelom poskytnutia požadovanej služby, tzn. na automatické informovanie potenciálneho zákazníka o znížení kúpnej ceny sledovaného tovaru pod ním zadanú hodnotu. Po zaslaní e-mailovej správy o dostupnosti sledovaného tovaru alebo po uplynutí zadaného časového obdobia, počas ktorého nedošlo ku zníženiu kúpnej ceny tovaru pod požadovanú hodnotu, dôjde k automatickej deaktivácii služby sledovania ceny tovaru a k ukončeniu spracovávania Vašich osobných údajov na tento účel. K tomu, aby sme Vám službu mohli riadne poskytnúť, musíme spracovávať Vaše osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa, typ sledovaného tovaru, požadovaná cena tovaru a dĺžka časového obdobia sledovania ceny. Na uvedené spracovanie osobných údajov nepotrebujeme Váš súhlas, pretože ide o službu poskytovanú na Vašu žiadosť a súvisiacu s možným uzatvorením kúpnej zmluvy.

Na webových stránkach našej spoločnosti je k dispozícii niekoľko formulárov, ktoré slúžia na rôzne účely, napr. všeobecný kontaktný formulár, pomocou ktorého môžete posielať našej spoločnosti otázky, podnety a sťažnosti, kontaktný formulár v sekcii zapustených bazénov, pomocou ktorého môžete posielať dotazy a požiadavky týkajúce sa zapustených rodinných bazénov, formulár žiadosti o spätné telefonické kontaktovanie bazénovým špecialistom, poradne pri jednotlivých typoch výrobkov, pomocou ktorých môžete klásť otázky týkajúce sa konkrétneho tovaru a ďalšie objednávkové alebo rezervačné formuláre rôznych služieb alebo tovaru.

Údaje, ktoré vyplníte v uvedených formulároch, sú spracovávané len za účelom zodpovedania Vašich dotazov a vybavenia Vašich požiadaviek (podľa povahy jednotlivých formulárov je právnym základom tohto spracovania Vaša žiadosť súvisiaca s možným uzatvorením zmluvy alebo samotné plnenie zmluvy). Funguje to tak, že Vami položený dotaz alebo požiadavka sú poslané formou e-mailu osobe poverenej vybavovaním daného druhu dotazov/požiadaviek. V prípade všeobecného kontaktného formulára, formulára v sekcii zapustených bazénov a poradne pri jednotlivých typoch výrobkov spracovávame Vaše zadané osobné údaje rovnako kvôli zrýchleniu a zefektívneniu našej vzájomnej komunikácie a zlepšeniu užívateľskej podpory (čo považujeme za oprávnený záujem našej spoločnosti). V tomto prípade je Váš dotaz uchovaný v našej databázy zákazníckej komunikácie. Následne môže byť použitý za účelom zodpovedania Vašich podobných alebo súvisiacich dotazov.

Váš dotaz položený v rámci poradne pri jednotlivých výrobkoch môže byť spoločne s odpoveďou na tento dotaz a Vami zadaným krstným menom, zverejnený na našich webových stránkach, čo je zrejmé zo samotnej povahy tohto formulára. Odoslaním tohto formulára dávate jasne najavo, že súhlasíte s tým, aby došlo ku zverejneniu uvedených údajov v sekcii poradňa pri danom výrobku (právnym základom tohto spracovania je teda Váš súhlas, ktorý môžete kedykoľvek neskôr odvolať spôsobmi uvedenými v čl. 1 ods. 1.2 týchto Zásad). Uvedené údaje môžu byť na našich webových stránkach zverejnené až do času odvolania Vášho súhlasu.

V prípade vypĺňania všeobecného kontaktného formulára môžete súčasne využiť aj možnosť prihlásiť sa na odber elektronického Newslettera našej spoločnosti. Spracovanie Vašich osobných údajov za účelom zasielania elektronického reklamného Newslettera teda prebieha na základe Vášho súhlasu. V tomto prípade platia pre spracovanie Vašich osobných údajov pravidlá uvedené v ustanovení čl. 2.3 týchto Zásad.

Ak sa Váš dotaz alebo požiadavka týkala uzatvorenia, zmeny, zrušenia alebo plnenia zmluvy, uchovávame Vami zadané osobné údaje, znenie Vašej požiadavky a záznam o spôsobe vybavenie Vašej požiadavky v našej databáze komunikácie počas 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej lehoty poskytovanej na daný výrobok. V prípade, že sa Vaša požiadavka netýkala uzatvorenia, zmeny, zrušenia alebo plnenia zmluvy a súčasne sa nejedná o prípady, kedy naša spoločnosť uchováva vymenované údaje pre účely ochrany svojich práv a právom chránených záujmov, uchovávame záznam o Vašej komunikácii v našej databáze zákazníckej komunikácie počas 6 mesiacov odo dňa ukončenia danej komunikácie.

Na našich stránkach je k dispozícii služba tzv. Live Chat, ktorá Vám umožňuje posielať správy nášmu pracovníkovi, ktorý odpovie na Vaše otázky a poskytne Vám informácie v reálnom čase. Túto službu poskytujeme pomocou aplikácie nášho zmluvného partnera spoločnosti Daktela s.r.o., so sídlom Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 27232263, ktorá je tým pádom sprostredkovateľom spracovávajúcim Vaše osobné údaje (Vaše údaje spracováva pre nás tým, že prevádzkuje uvedenú aplikáciu).

Ak použijete Live Chat, umiestni náš vyššie uvedený obchodný partner do pamäte Vášho koncového zariadenia súbory cookies, ktoré umožnia, aby táto služba mohla riadne fungovať. Pri využívaní služby Live Chatu sú pomocou súborov cookies zhromažďované technické údaje o užívateľovi tejto služby, ako sú napríklad jedinečné číslo súboru cookie (číslo užívateľa), IP adresa, typ prehliadača, typ operačného systému, druh koncového zariadenia užívateľa, približná lokácia (krajina, región, mesto), URL webovej stránky, z ktorej ste otvorili službu Live Chat, alebo časové údaje týkajúce sa používania služby Live Chat. Každá komunikácia medzi Vami a našim pracovníkom je automaticky ukladaná do našej databázy zákazníckej komunikácie, a to spoločne s Vašou e-mailovou adresou. Ak ste zákazníkom, ktorý u nás už nakupoval alebo sa u nás registroval a v tejto súvislosti ste nám už skôr poskytli svoju e-mailovú adresu, poprípade ak ste s nami už predtým komunikovali cez Live Chat alebo e-mail, komunikácia sa automaticky priradí k Vašej e-mailovej adrese.

Vyššie vymenované informácie a osobné údaje naša spoločnosť spracováva za účelom zodpovedania Vašich dotazov a vybavenia Vašich požiadaviek (podľa povahy dotazov a požiadaviek je právnym základom tohto spracovania Vaša žiadosť súvisiaca s možným uzatvorením zmluvy alebo samotné plnenie zmluvy) a rovnako kvôli zrýchleniu a zefektívneniu našej vzájomnej komunikácie a zlepšeniu užívateľskej podpory (čo považujeme za oprávnený záujem našej spoločnosti).

Ak sa Váš dotaz alebo požiadavka týkala uzatvorenia, zmeny, zrušenia alebo plnenia zmluvy, uchovávame vyššie vymenované informácie a Vaše osobné údaje v našej databáze zákazníckej komunikácie počas 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby poskytovanej na daný výrobok. V prípade, že sa Vaša požiadavka netýkala uzatvorenia, zmeny, zrušenia alebo plnenia zmluvy a súčasne sa nejedná o prípady, kedy naša spoločnosť uchováva vymenované informácie a údaje pre účely ochrany svojich práv a právom chránených záujmov, uchovávame je v našej databáze zákazníckej komunikácie počas 6 mesiacov odo dňa ukončenia danej komunikácie. Ak uchovávame informácie a údaje na účely ochrany svojich práv a právom chránených záujmov (najmä u zákazníkov, ktorí u nás nakupovali alebo sa registrovali pred komunikáciou), uchovávame ich po dobu 4 rokov odo dňa ukončenia danej komunikácie.

Na webových stránkach www.mountfield.sk používame pre zhromažďovanie údajov rovnako ako rôzne ďalšie weby aj automatizované prostriedky ako sú súbory cookies a podobné technológie. Pokiaľ bude Váš prehliadač použitie súborov cookies povoľovať, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte so zhromažďovaním informácií pomocou súborov cookies a podobných technológií na našich webových stránkach. Pokiaľ nechcete, aby na Vašom zariadení boli ukladané súbory cookies, prosím vykonajte príslušné nastavenia Vášho prehliadača podľa odporúčaní uvedených nižšie.

Čo to sú súbory cookies a podobné technológie?

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo dát, ktoré sa pri návšteve webovej stránky uložia z príslušného serveru do prehliadača Vášho počítača, mobilu alebo iného zariadenia. Pri každej ďalšej návšteve danej webovej stránky potom prehliadač tieto dáta (súbory cookies) zasiela späť na príslušný server. Cookies nezaberajú na disku Vášho zariadenia takmer žiadne miesto, ich veľkosť činí spravidla niekoľko kilobajtov. Cookies používa takmer každá internetová stránka na svete. Cookies neslúžia na získavanie akýchkoľvek citlivých osobných údajov alebo na Vašu identifikáciu ako konkrétnej osoby. Vášmu zariadeniu je len pridelené jedinečné a náhodne vygenerované číslo, ktoré nám umožňuje rozpoznať zariadenie pri Vašej budúcej návšteve a ku ktorému sú priraďované určité svojou povahou technické informácie ako sú IP adresa, zobrazené webové stránky, čas a doba ich zobrazenia, typ použitého zariadenia a prehliadača, prípadne informácie o Vašej aktivite na našich webových stránkach. Informácie získané pomocou súborov cookies sú uchovávané rôzne dlhú dobu. V niektorých prípadoch sú informácie vymazané ihneď po uzatvorení Vášho prehliadača, v iných prípadoch po niekoľkých dňoch. Pri informáciách využívaných na reklamné účely sú dáta uchovávané maximálne počas 2 rokov od ich získania.

Podobné technológie ako súbory cookies sú napríklad meracie pixely (niekedy nazývané web beacons), čo sú vlastne malé priehľadné obrázky umiestnené na webovej stránke, ktoré je možné podobne ako súbory cookies využiť na zber určitých informácii z Vášho zariadenia, napríklad jeho IP adresy, času, kedy došlo k prezeraniu obsahu danej webovej stránky, typu prehliadača alebo overenia existencie súborov cookies už skôr nastavených tým istým serverom.

Na čo súbory cookies a podobné technológie slúžia?

Súbory cookies využívame na rôzne účely.

 • Ukladanie Vašich predvolieb a nastavení

Umožňujú napríklad našim webovým stránkam zapamätať si Vaše užívateľské preferencie a osobné nastavenia (môžu si zapamätať preferovaný jazyk, zvolenú veľkosť a font písma, prípadne ďalšie Vami prispôsobené prvky našich webových stránok).

 • Funkčnosť a zabezpečenie webových stránok

Súbory cookies nám pomáhajú tiež zabezpečiť správnu funkčnosť a bezpečnosť našich webových stránok a zlepšovať užívateľský komfort (umožňujú zapamätanie prihlasovacích údajov do zabezpečených oblastí webových stránok, zefektívňujú priechod nákupným košíkom, alebo umožňujú dočasné uchovanie zvoleného obsahu nákupného košíka, apod.).

 • Analýza a spätná väzba

Využívame ich tiež na meranie návštevnosti a analyzovanie bežného užívateľského správania na našich webových stránkach. Pomáha nám to pochopiť, ako návštevníci vnímajú naše webové stránky (či na našich webových stránkach dokázali nájsť to, čo ich zaujíma, alebo naopak ktoré časti našich webových stránok ich nebavia alebo odrádzajú) a súčasne nám to umožňuje odhaliť skryté chyby a poruchy funkčnosti našich webových stránok. Informácie, ktoré týmto spôsobom zhromažďujeme, nám napríklad napovedajú, koľko užívateľov navštívilo naše webové stránky, ktoré konkrétne stránky si prezerali a v akom poradí, či naše webové stránky navštívili už v minulosti alebo či nás navštívili po prvý krát, ako dlho sa na danej stránke zdržali, aké funkcionality v rámci pohybu po našich webových stránkach využívali, odkiaľ na naše webové stránky prišli, prípadne ktoré výrazy zadané do vyhľadávača k nám užívatelia priviedli.

 • Reklama založená na záujmoch

Súbory cookies využívame tiež na reklamné a marketingové účely. Umožňujú napríklad, aby naše reklamy, ktoré vidíte na iných internetových stránkach zapojených do nami využívaných reklamných systémov, zodpovedali Vašim záujmom a preferenciám (remarketing). Umožňujú nám rovnako prispôsobovať obsah našich vlastných webových stránok Vašim potrebám. To všetko je možné vďaka tomu, že ste na základe údajov o Vašom správaní na našich webových stránkach, ktoré boli získané pomocou súborov cookies, zaradený/á do jedného alebo viacerých užívateľských skupín (tzv. segmentov). Týmto skupinám sú následne zobrazované reklamy personifikované podľa záujmov danej skupiny. Prostredníctvom našich webových stránok sú vo Vašom počítači ukladané súbory cookies prevádzkovateľov reklamných systémov, ktoré používame. Využívame reklamné systémy spoločnosti Google (Google Display Network – Google AdSense, Google DoubleClick), Facebook, Adform, a systém Sklik spoločnosti SEZNAM.CZ, a.s.

Ako bolo vyššie popísané, tieto systémy obvykle využívajú techniky behaviorálnej reklamy (teda reklamy prispôsobenej Vášmu predchádzajúcemu správaniu na internete). S týmito partnermi môžu byť zdieľané informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Oni môžu následne také informácie skombinovať s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré získali v dôsledku toho, že používate ich služby. Výsledkom toho bude zobrazovanie reklám prispôsobených Vášmu predchádzajúcemu správaniu na internete, a to reklám našej spoločnosti, aj reklám iných inzerentov využívajúcich daný reklamný systém.

 • Výkonnosť reklamných kanálov a kampaní

Súbory cookies slúžia aj ako zdroj informácií o výkonnosti jednotlivých reklamných kanálov alebo kampaní. Zabezpečujú aj to, aby sa návštevníkovi nezobrazovali reklamy, ktoré už videl.

Naše webové stránky používajú taktiež meracie pixely, a to na sledovanie efektivity našich stránok a ako doplnok k súborom cookies za účelom segmentácie užívateľov pre zobrazovanie relevantného obsahu a reklamy.

Google Analytics a Google Adwords

K analýze používania našich webových stránok využíva naša spoločnosť službu Google Analytics Premium, vyvinutú a prevádzkovanú spoločnosťou Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).
Informácie zhromaždené spoločnosťou Google v súvislosti s Vašim používaním našich webových stránok (napr. odkazujúce URL, ktoré z našich stránok navštívite, typ Vášho prehliadača, Vaše nastavenie jazyka, Váš operačný systém, Vaše rozlíšenie obrazovky) budú odovzdané na server spoločnosti Google v USA, kde budú uchovávané a analyzované. Príslušné výsledky nám potom budú sprístupnené v anonymizovanej podobe. V tomto procese Vaše užívateľské údaje nebudú prepojené s Vašou úplnou IP adresou. Aktivovali sme na našej stránke funkciu IP anonymizácia ponúknutú spoločnosťou Google. Prehlásenie spoločnosti Google o ochrane osobných údajov je k nahliadnutiu TU. Zberu súborov cookies a ich analýze prostredníctvom služby Google Analytics môže návštevník našich webových stránok zabrániť zmenou nastavení svojho prehliadača, ako je uvedené nižšie a ďalej kliknutím na nasledujúci odkaz, čím bude do Vášho zariadenia umiestnený tzv. opt-out-cookie, ktorý zamedzí budúcemu ukladaniu údajov o návšteve na webovej stránke, prípadne inštaláciou pluginu do Vášho prehliadača dostupného tu. Tento plugin funguje len v príslušnom prehliadači na konkrétnom zariadení a po inštalácii nesmie byť deaktivovaný alebo zmazaný, aby bola zachovaná deaktivácia služby Google Analytics.
V rámci služby Google Analytics využíva naša spoločnosť aj súvisiace reklamné funkcie poskytované Google, ako sú prehľady zobrazení v reklamnej sieti Google, rozšírené reportovanie anonymných demografických dát (napr. vek, pohlavie, záujmy) či zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe prezeraných produktov. Naša spoločnosť rovnako využíva aj súvisiacu službu Google AdWords slúžiacu na personalizáciu reklamy a na tzv. remarketing. Vďaka tomu potom môžeme návštevníkom našich webových stránok ponúknuť reklamný obsah, ktorý pre nich bude čo možno najzaujímavejší, a to vrátane reklám zobrazovaných pri prehliadaní iných webov. Uvedené služby nám súčasne umožňujú získavať nových potenciálnych návštevníkov, ktorých záujmy a vlastnosti sú podobné existujúcim užívateľom našich webových stránok.
Personalizáciu reklamy môže návštevník našich webových stránok vypnúť či upraviť prostredníctvom svojho účtu Google, a to pomocou odkazu dostupného tu.

Optimizely

Aby sme optimalizovali užívateľskú prívetivosť našich webových stránok, používame nástroj Optimizely vyvinutý a prevádzkovaný spoločnosťou OPTIMIZELY INC.,631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105, USA. Pomocou Optimizely môžeme vykonávať tzv. testy „A/B“, s ktorých pomocou je možné rozpoznať, ktorá verzia našich stránok sa návštevníkom viac páči. Prehlásenie Optimizely Inc. o ochrane osobných údajov je k nahliadnutiu tu. Pokiaľ nechcete, aby Optimizely štatisticky zhromažďovalo údaje o Vašom používaní internetových stránok, kliknite tu.

Pluginy sociálnej siete Facebook a reklama na sociálnej sieti Facebook

Na našich webových stránkach sa používajú tzv. moduly plug-in („pluginy“) sociálnej siete Facebook, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Pluginy sú označené logom Facebooku alebo dodatkom „plugin sociálnej siete Facebook“. Prehľad pluginov pre Facebook a ich vzhľad nájdete tu.
Keď v rámci našich webových stránok navštívite stránku, ktorá takýto plugin obsahuje, nadviaže Váš prehliadač priame spojenie so servermi Facebooku. Obsah pluginov sa z Facebooku prenesie do Vášho prehliadača. Vďaka tomuto spojeniu obdrží Facebook informáciu, že ste si zobrazili zodpovedajúcu stránku našich webových stránok, a to aj keď nevlastníte žiadny facebookový profil alebo nie ste v súčasnej dobe na Facebooku prihlásený. Túto informáciu (v rozsahu najmä adresa webovej stránky, na ktorej sa nachádza aktivovaný sociálny plugin, dátum a čas zobrazenia webovej stránky, poprípade aktivovania sociálneho pluginu, informácie o použitom operačnom systéme, Vaša aktuálna IP adresa) zašle Váš prehliadač priamo serveru Facebooku do USA, kde ju uloží.
Ak ste prihlásený/á na Facebooku, môže Facebook návštevu našej webovej stránky priamo priradiť k Vášmu facebookovému profilu. Pokiaľ pomocou integrovaných pluginov napríklad stlačíte tlačidlo „To sa mi páči“ alebo pridáte komentár, tak sa táto informácie prepošle priamo na server spoločnosti Facebook a tam sa uloží. Informácie sa zverejnia aj na Vašom facebookovom profile a zobrazia sa aj vašim facebookovým priateľom.
Facebook môže tieto informácie používať najmä za účelom reklamy a prieskumu trhu. Účel a rozsah získavania údajov a ďalšie spracovanie údajov spoločnosti Facebook a tiež Vaše príslušné práva a možnosti nastavenia na ochranu Vášho súkromia nájdete v Zásadách používanie údajov sociálnej siete Facebook, ktoré sú k nahliadnutiu tu. Ak nechcete, aby Facebook priraďoval dáta, ktoré zozbieral cez naše webové stránky, k Vášmu facebookovému účtu, musíte sa pred návštevou našich webových stránok odhlásiť z Facebooku. Môžete tiež celkom zablokovať načítanie pluginov pre Facebook pomocou doplnkov pre Váš prehliadač, napr. „Facebook Blocker“.

Na našich internetových stránkach využívame aj služby Facebook Conversion Pixel a Facebook Remarketing. Pomocou Facebook Conversion Pixel môžeme my a Facebook rozpoznať, že niekto klikol na našu reklamu na Facebooku a bol presmerovaný na našu stránku. Nevidíme pritom, aké iné stránky daný užívateľ otvoril. Informácie získané pomocou Facebook Conversion Pixel slúžia na zostavovanie štatistík o úspechu a využívaní našich facebookových reklamných kampaní. Pritom však nezískavame a nedostávame žiadne informácie, pomocou ktorých by bolo možné užívateľa osobne identifikovať. Pomocou technológie Facebook Remarketing môžu byť užívatelia, ktorí naše stránky už navštívili, znovu oslovení cielene zameranou reklamou aj na iných facebookových stránkach, prípadne stránkach spolupracujúcich so spoločnosťou Facebook. My však nezískavame ani nezhromažďujeme žiadne informácie o tom, ktorým užívateľom Facebook reklamu cieľovo zobrazuje. Bližšie informácie o účele a objeme získaných informácií a spracovaní vašich osobných údajov zo strany Facebooku, ako aj o možnosti nastavení pre ochranu vašej súkromnej sféry na Facebooku, nájdete v Zásadách používania dát sociálnej siete Facebook, ktoré sú k nahliadnutiu tu. Zobrazovanie on-line reklám založených na záujmoch od Facebooku a ďalších zúčastnených spoločností môžete odmietnuť tu.

Hotjar

Za účelom zlepšenia užívateľskej prívetivosti našich webových stránok pre návštevníkov používame nástroj Hotjar, vyvinutý a prevádzkovaný spoločnosťou Hotjar Limited, ID: C65490, so sídlom Level 2, St. Julian´s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St. Julian´s STJ 1000, Malta. Pomocou tohto nástroja môžeme merať a vyhodnocovať správanie užívateľov (pohyby myšou, kliknutia, zadávania cez klávesnicu, výšku posunu pri rolovaní atď.) na našich webových stránkach. Za týmto účelom sa nastavujú cookies na koncových zariadeniach návštevníkov a môžu sa ukladať aj ďalšie dáta návštevníkov, ako napr. IP adresa použitého zariadenia, informácia o webovom prehliadači, operačnom systéme, návšteve konkrétnej z našich webových stránok a čase zotrvania na tejto stránke atď. Viac informácií o spracovaní dát spoločnosťou Hotjar Limited nájdete tu. Spracovanie údajov zo strany spoločnosti Hotjar Limited je možné odmietnuť tu.

QuarticON

QuarticON je nástroj vyvinutý a prevádzkovaný spoločnosťou Quartic Sp. z.o.o, so sídlom Al. Jerozolimskie 123/A, 02-017 Warszawa, Poľsko, ktorý sa špecializuje na vytváranie personifikovaných odporúčaní produktov priamo na našich webových stránkach. V podstate to funguje tak, že na našom webe sú umiestnené bannery, ktoré konkrétnemu návštevníkovi našich webových stránok zobrazujú odporúčania a ponuku výrobkov podľa jeho vlastných preferencií a predchádzajúceho správania na webe. Tento nástroj umiestni na počítač návštevníka súbor cookies, ktorý pridelí prehliadaču náhodne vygenerované špecifické číslo a k tomuto číslu následne zhromažďuje údaje o tom, ktoré konkrétne stránky v rámci našich webových stránok boli týmto prehliadačom navštívené, prípadne, či došlo k vloženiu určitého tovaru do nákupného košíka. Takto získané údaje následne podrobí analýze a po vyhodnotení zobrazí návštevníkovi na banneroch umiestnených na našich webových stránkach odporučené produkty, ktoré by sa mu mohli hodiť. Tento nástroj neodovzdáva získané údaje žiadnym ďalším užívateľom systému QuarticON, neuchováva trvalo ani IP adresu Vášho zariadenia, nekombinuje dáta získané pomocou súborov cookies s akýmikoľvek ďalšími údajmi tak, aby mohlo dôjsť k Vašej priamej identifikácii, a získané dáta likviduje najneskôr do 30 dní po ich získaní. Viac informácií o spracovaní dát spoločnosťou Quartic Sp. z.o.o. pomocou nástroja QuarticON, ako aj možnosť odmietnuť toto spracovanie, sú k dispozícii tu.

Adform

Na našich webových stránkach používame nástroj Adform vyvinutý a prevádzkovaný spoločnosťou Adform A/S, so sídlom Wildersgade 10B, sal. 1, DK-1408 Copenhagen K, Denmark, ID: 26434815, ktorý nám umožňuje zhromažďovať a ukladať dáta o návštevníkoch našich webových stránok a využívať ich k analýze a on-line behaviorálnym reklamám. Môžeme Vám potom ponúknuť reklamy, ktoré budú pre Vás pravdepodobne zaujímavejšie a relevantnejšie. Keď navštívite naše webové stránky, spoločnosť Adform umiestni do Vášho prehliadača svoj súbor cookies. Tento súbor cookies nezhromažďuje mená, adresy, telefónne čísla, e-mailové adresy alebo podobné informácie, ktoré priamo identifikujú osobu. Obsahuje len náhodné identifikačné číslo prehliadača, informácie o Vašej reklamnej aktivite na našich webových stránkach, a ďalšie technické informácie ako sú typ zariadenia, operačný systém, verzie prehliadača, zemepisná poloha alebo fakty o Vašich interakciách s reklamami, napr. počet kliknutí alebo zobrazení. Tieto údaje sú následne spracovávané spoločnosťou Adform a využívané našou spoločnosťou, ako aj ďalšími užívateľmi technológie Adform, za účelom zobrazovania reklám na konkrétne produkty podľa Vášho prechádzajúceho správania na internete, zobrazovania reklám na základe štatistických pravdepodobností a rozhodovania o tom, či sa Vášmu prehliadaču vôbec má naša reklama zobrazovať, či nie, a to podľa nášho nastavenia a preferencií. Viac informácií o spracovaní dát spoločnosťou Adform, ako aj možnosť odmietnuť toto spracovanie, sú k dispozícii tu.

Používaniu súborov cookies (resp. ich zakázanie) je možné nastaviť priamo pomocou Vášho internetového prehliadača (najčastejšie Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, atď.). Väčšina prehliadačov v základnom nastavení súbory cookies automaticky prijíma. V rámci nastavení prehliadačov môžete jednotlivé súbory cookies ručne mazať, blokovať či celkom zakázať ich použitie, je možné ich tiež blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. Pre detailnejšie informácie prosím použite nápovede Vášho prehliadača.

Informácie o prehliadačoch, ich nastavení a o spôsobe odmietnutia súborov cookies môžete nájsť na nasledujúcich odkazoch:

Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome

Spravovať ukladanie súborov cookies zo strany najväčších prevádzkovateľov reklamných systémov môžete rovnako tu. Vezmite ale prosím na vedomie, že ak zakážete používanie súborov cookies, môže to viesť k obmedzeniu užívateľského komfortu, ktorý Vám môžu naše webové stránky ponúknuť.

Príjemcovia osobných údajov

Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, že spoločnosť Mountfield SK, s.r.o. s osobnými údajmi svojich zákazníkov nikdy neobchoduje, ani ich iným spôsobom neposkytuje ďalším osobám, ktoré by ich používali vo svoj prospech. Nemôže sa Vám teda napríklad nikdy stať, že Vás bude obťažovať s obchodnou ponukou niekto, kto by bez Vášho vedomia získal Vaše kontaktné údaje od spoločnosti Mountfield SK, s.r.o.

Naša spoločnosť spracováva Vaše osobné údaje automatizovane aj manuálne s pomocou vlastných zamestnancov alebo zmluvných partnerov, ktorí:

 • pre nás technicky zabezpečujú rozposielanie našich obchodných a reklamných materiálov,
 • nám poskytujú služby správy, hostingu a servisu nami používaných softwarových aplikácií,
 • pre nás zabezpečujú doručovanie Vami objednaného tovaru (zmluvní dopravcovia),
 • pre nás zabezpečujú on-line platobné služby (prevádzkovatelia platobných brán),
 • sa podieľajú na vybavovaní a vysporiadaní Vami uplatnených reklamácií alebo spolupracujú pri riešení Vami objednaných servisných zákaziek (výrobcovia alebo dodávatelia tovaru, zmluvné servisy),
 • pre nás zabezpečujú komunikáciu so zákazníkmi (externé callcentrum),
 • nám poskytujú právne služby, najmä pre nás zabezpečujú ochranu našich právom chránených záujmov a zastupujú nás pri určení, obhajobe a vymáhaní našich právnych nárokov (advokáti, exekútori), alebo nám poskytujú služby prevádzkujú technické riešenia, vďaka ktorým Vám môžeme na našom webe alebo aj na iných weboch zobrazovať len pre Vás relevantný obsah a reklamu.

Informácie o konkrétnom obchodnom partnerovi, ktorému môžu byť sprístupnené Vaše osobné údaje v konkrétnom prípade, Vám oznámime na základe Vašej žiadosti zaslanej na e-mailovú adresu gdpr@mountfield.cz.

Aktuálny zoznam našich hlavných obchodných partnerov, ktorí môžu byť príjemcovia Vašich osobných údajov, nájdete TU.

Naša spoločnosť musí v niektorých prípadoch v súlade s platnými právnymi predpismi sprístupniť alebo poskytnúť Vaše osobné údaje na vyžiadanie rôznym orgánom štátnej správy, najmä orgánom činným v trestnom konaní alebo správnym orgánom vykonávajúcim kontrolu alebo vedúcim správne konanie.

Odovzdávanie osobných údajov do tretích zemí

Niektoré technické riešenia, ktoré využívame najmä pri vyhodnocovaní výkonnosti našich webových stránok, analýze správania užívateľov na našich webových stránkach a pri zabezpečovaní zobrazovania relevantných reklám na webe, nám poskytujú spoločnosti so sídlom v nečlenskom štáte Európskej únie (najmä v USA). Preto v rámci spracovania niektorý údajov, najmä údajov získaných pomocou súborov cookies, môže dôjsť k prenosu týchto údajov na servery daných poskytovateľov umiestnené mimo Európsku úniu. Aj tieto subjekty však musia dodržiavať právnu úpravu na ochranu osobných údajov platnú v rámci Európskej únie.

Niektorí výrobcovia a dodávatelia nami predávaných výrobkov majú svoje sídlo v nečlenskom štáte Európskej únie (najmä v USA). Týmto výrobcom a dodávateľom môžu byť poskytnuté niektoré Vašej osobné údaje v súvislosti s vybavovaním a vysporiadaním Vami uplatnených reklamácií a servisných opráv.

Naša spoločnosť má nastavené striktné vnútorné pravidlá pre spracovanie osobných údajov, ktoré musia dodržiavať všetci naši zamestnanci. Naši zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou a sú v tejto oblasti pravidelne školení a kontrolovaní. Všetci naši zmluvní partneri sú zmluvne viazaní dodržiavať mlčanlivosť, prijímať účinné bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov a spracovávať odovzdané osobné údaje len spôsobom a na účely stanovené našou spoločnosťou. Nami používaná infraštruktúra a softwarové aplikácie sú náležite zabezpečené. O Vaše osobné údaje teda nemusíte mať obavy. Napríklad, keď nám poskytujete osobné údaje on-line, používame štandardný nástroj pre kódovanie na internete – technológiu šifrovania Secure Socket Layer (SSL), aby sme zaistili ochranu informácií, ktoré nám poskytujete.

Vzhľadom k povahe nami ponúkaného sortimentu a pri vedomí dôležitosti ochrany súkromia detí nezhromažďujeme, nespracovávame ani nepoužívame na našich webových stránkach informácie týkajúce sa osôb, o ktorý je nám známe, že sú mladšie ako 16 rokov. Pokiaľ ste mladší ako 16 rokov a želáte si používať naše webové stránky spôsobom, ktorý vyžaduje Váš súhlas a zaslanie Vašich osobných údajov, prosíme, urobte tak len so súhlasom svojho zákonného zástupcu alebo ho požiadajte, aby tak urobil za Vás.

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

V procesoch spracovania osobných údajov, ktoré sú založené na Vašom súhlase (najmä doplnkové marketingové činnosti v rámci registrácie na webe), môžete poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať spôsobmi vymedzenými v čl. 1 ods. 1.2 týchto Zásad. Po odvolaní Vášho súhlasu Vám už ale naďalej nebudeme môcť poskytovať naše doplnkové marketingové služby. Pokiaľ odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste udelili našej spoločnosti, nemá to vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov, ktorá prebiehalo pred odvolaním súhlasu. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré spracovávame na inom právnom základe, ako je súhlas (tzn. najmä ak je spracovanie nevyhnutné pre splnenie zmluvy, dodržanie zákonnej povinnosti či na ochranu našich oprávnených záujmov).

Právo na prístup ku spracovávaným osobným údajom

Na základe Vašej žiadosti Vás budeme informovať o tom, či naša spoločnosť spracováva Vaše osobné údaje alebo nie. Ak ich spracovávame, máte právo na predloženie kópie spracovávaných osobných údajov, prípadne zabezpečenie iného prístupu k nim. Rovnako máte právo na poskytnutie informácií o tom, aké údaje o Vás spracovávame, pre aké účely, o príjemcoch, ktorým ich poskytujeme, čase ich uchovávania, o zdrojoch, z ktorých tieto údaje pochádzajú ako aj právo na vysvetlenie princípov a dôsledkov vykonávaného profilovania.

Právo na opravu

Máte právo na opravu Vašich nepresných osobných údajov alebo doplnenie Vašich neúplných údajov. Pokiaľ ste registrovaný/á na webových stránkach www.mountfield.sk, môžete niektoré svoje osobné údaje upraviť priamo po prihlásení do svojho účtu.

Právo na výmaz

V prípadoch stanovených právnymi predpismi (napr. v prípade odvolania Vášho súhlasu, pri zistení neoprávneného spracovania alebo pri uplatnení námietky proti spracovaniu pre priamy marketing) máte právo na to, aby naša spoločnosť vymazala osobné údaje, ktoré o Vás spracováva. Nedôjde ale k výmazu osobných údajov, ktoré potrebujeme kvôli plneniu našich zákonných povinností, údajov nevyhnutných pre plnenie zmluvy, ktorú sme s Vami uzatvorili a údajov potrebných pre ochranu našich oprávnených záujmov alebo pre určenie, výkon alebo obhajobu našich právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracovania

V prípadoch stanovených právnymi predpismi (napríklad do overenia Vašej námietky o nepresnosti spracovávaných údajov alebo vyriešenia Vašej námietky proti neoprávnenému spracovaniu Vašich údajov založenému na oprávnených záujmoch našej spoločnosti) máte právo na to, aby naša spoločnosť dočasne obmedzila spracovanie Vašich osobných údajov. V tomto prípade bude naša spoločnosť spracovávať Vaše osobné údaje len z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby svojich právnych nárokov, alebo z ďalších dôvodov vymenovaných v právnych predpisoch.

Právo na prenositeľnosť údajov

V prípade, že Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu alebo kvôli plneniu zmluvy, ktorú sme s Vami uzatvorili a súčasne sa jedná o automatizované spracovanie, máte právo požadovať prenos Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, inému prevádzkovateľovi.

Právo vzniesť námietku voči spracovaniu osobných údajov

V prípade, že Vaše osobné údaje spracovávame na základe našich oprávnených záujmov, máte právo vzniesť námietku, aby naša spoločnosť ďalej tieto osobné údaje na daný účel nespracovávala, pretože Vaše záujmy, práva a slobody (najmä právo na súkromie) v danej situácii prevažujú nad oprávnenými záujmami našej spoločnosti na ďalšom spracovaní daných osobných údajov. Ak vznesiete takú námietku proti spracovaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu, naša spoločnosť bez zbytočného odkladu také spracovanie bez ďalšieho ukončí.

Právo na vysvetlenie a právo podať sťažnosť dozornému úradu

Pokiaľ by ste sa domnievali, že pri spracovaní Vašich osobných údajov porušujeme platné právne predpisy, máte právo požiadať nás o vysvetlenie a odstránenie chybného stavu alebo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava (statny.dozor@pdp.gov.sk)

Spoločné ustanovenie na uplatňovanie Vašich práv

Vaše práva súvisiace so spracovaním Vašich osobných údajov voči našej spoločnosti môžete uplatniť spôsobmi vymedzenými v čl. 1 ods. 1.2 týchto Zásad.Ak by sme mali pochybnosti o tom, či žiadosť podala oprávnená osoba, môžeme Váš vyzvať na poskytnutie dodatočných informácií nevyhnutných na overenie Vašej totožnosti.Na Vaše žiadosti budeme reagovať bez zbytočného odkladu, ale najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

Účinnosť

Tieto Zásady sú účinné od 25. 5. 2018, s výnimkou ustanovení, v ktorých je výslovne uvedená iné doba ich účinnosti.

Mountfield a.s.